ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Gunes Bolatlı, Nadire Unver Dogan, Zeliha Fazlioglluri, Ali Sami Kivrak, Ismihan Ilknur Uysal, Ahmet Kagan Karabulut, Yahya Paksoy, (2018). Investigation of Morphology of the Hyoid Bone According to Age and Gender With Multidetector Computarized Tomography, Anatomical Sciences Journal, 15(1), 13-20. magiran.com/p1976721
Gunes Bolatlı, Nadire Unver Dogan, Zeliha Fazlioglluri, Ali Sami Kivrak, Ismihan Ilknur Uysal, Ahmet Kagan Karabulut, Yahya Paksoy, Investigation of Morphology of the Hyoid Bone According to Age and Gender With Multidetector Computarized Tomography, Anatomical Sciences Journal, 2018; 15(1): 13-20. magiran.com/p1976721
Gunes Bolatlı, Nadire Unver Dogan, Zeliha Fazlioglluri, Ali Sami Kivrak, Ismihan Ilknur Uysal, Ahmet Kagan Karabulut, Yahya Paksoy, "Investigation of Morphology of the Hyoid Bone According to Age and Gender With Multidetector Computarized Tomography", Anatomical Sciences Journal 15, no.1 (2018): 13-20. magiran.com/p1976721
Gunes Bolatlı, Nadire Unver Dogan, Zeliha Fazlioglluri, Ali Sami Kivrak, Ismihan Ilknur Uysal, Ahmet Kagan Karabulut, Yahya Paksoy, (2018). 'Investigation of Morphology of the Hyoid Bone According to Age and Gender With Multidetector Computarized Tomography', Anatomical Sciences Journal, 15(1), pp.13-20. magiran.com/p1976721
Gunes Bolatlı; Nadire Unver Dogan; Zeliha Fazlioglluri; Ali Sami Kivrak; Ismihan Ilknur Uysal; Ahmet Kagan Karabulut; Yahya Paksoy. "Investigation of Morphology of the Hyoid Bone According to Age and Gender With Multidetector Computarized Tomography", Anatomical Sciences Journal, 15, 1, 2018, 13-20. magiran.com/p1976721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال