ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ساناز رهروی پوده، نیما ولی بیگ، نرگس دهقان، محمد مسعود، (1398). تحلیل ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه های درون گرای شهر اصفهان، نشریه باغ نظر، 16(72)، 5-20. magiran.com/p1976750
Sanaz Rahravi, Nima Valibeig , Narges Dehghan, Mohammad Masoud, (2019). Analysis of the Formal Features of Chaharsofe Houses and its Influence on the Formal Structure of Introverted Houses in the City of Isfahan, Bagh-e Nazar, 16(72), 5-20. magiran.com/p1976750
ساناز رهروی پوده، نیما ولی بیگ، نرگس دهقان، محمد مسعود، تحلیل ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه های درون گرای شهر اصفهان. نشریه باغ نظر، 1398؛ 16(72): 5-20. magiran.com/p1976750
Sanaz Rahravi, Nima Valibeig , Narges Dehghan, Mohammad Masoud, Analysis of the Formal Features of Chaharsofe Houses and its Influence on the Formal Structure of Introverted Houses in the City of Isfahan, Bagh-e Nazar, 2019; 16(72): 5-20. magiran.com/p1976750
ساناز رهروی پوده، نیما ولی بیگ، نرگس دهقان، محمد مسعود، "تحلیل ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه های درون گرای شهر اصفهان"، نشریه باغ نظر 16، شماره 72 (1398): 5-20. magiran.com/p1976750
Sanaz Rahravi, Nima Valibeig , Narges Dehghan, Mohammad Masoud, "Analysis of the Formal Features of Chaharsofe Houses and its Influence on the Formal Structure of Introverted Houses in the City of Isfahan", Bagh-e Nazar 16, no.72 (2019): 5-20. magiran.com/p1976750
ساناز رهروی پوده، نیما ولی بیگ، نرگس دهقان، محمد مسعود، (1398). 'تحلیل ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه های درون گرای شهر اصفهان'، نشریه باغ نظر، 16(72)، صص.5-20. magiran.com/p1976750
Sanaz Rahravi, Nima Valibeig , Narges Dehghan, Mohammad Masoud, (2019). 'Analysis of the Formal Features of Chaharsofe Houses and its Influence on the Formal Structure of Introverted Houses in the City of Isfahan', Bagh-e Nazar, 16(72), pp.5-20. magiran.com/p1976750
ساناز رهروی پوده؛ نیما ولی بیگ؛ نرگس دهقان؛ محمد مسعود. "تحلیل ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه و نفوذ آن در کالبد شکلی خانه های درون گرای شهر اصفهان". نشریه باغ نظر، 16 ،72 ، 1398، 5-20. magiran.com/p1976750
Sanaz Rahravi; Nima Valibeig ; Narges Dehghan; Mohammad Masoud. "Analysis of the Formal Features of Chaharsofe Houses and its Influence on the Formal Structure of Introverted Houses in the City of Isfahan", Bagh-e Nazar, 16, 72, 2019, 5-20. magiran.com/p1976750
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال