ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا حسینی، بهروز شیران، محمدعلی ابراهیمی، (1397). بررسی رابطه فیلوژنتیک تعدادی از گونه های وحشی بادام ایران با بهره گیری از توالی های ناحیه ITS ریبوزمی هسته و trnL کلروپلاستی، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 5(2)، 17-28. magiran.com/p1976854
Seyedeh Zahra Hosseini, Behroz Shiran, Mohammad Ali Ebrahimi, (2019). Study on Phylogenetic Relationship among some of Iranian Wild Almond Species using Sequences of ITS1-5.8S rDNA-ITS2 Region and Chloroplastic trnL, Journal of Plant Genetic Research, 5(2), 17-28. magiran.com/p1976854
سیده زهرا حسینی، بهروز شیران، محمدعلی ابراهیمی، بررسی رابطه فیلوژنتیک تعدادی از گونه های وحشی بادام ایران با بهره گیری از توالی های ناحیه ITS ریبوزمی هسته و trnL کلروپلاستی. مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 1397؛ 5(2): 17-28. magiran.com/p1976854
Seyedeh Zahra Hosseini, Behroz Shiran, Mohammad Ali Ebrahimi, Study on Phylogenetic Relationship among some of Iranian Wild Almond Species using Sequences of ITS1-5.8S rDNA-ITS2 Region and Chloroplastic trnL, Journal of Plant Genetic Research, 2019; 5(2): 17-28. magiran.com/p1976854
سیده زهرا حسینی، بهروز شیران، محمدعلی ابراهیمی، "بررسی رابطه فیلوژنتیک تعدادی از گونه های وحشی بادام ایران با بهره گیری از توالی های ناحیه ITS ریبوزمی هسته و trnL کلروپلاستی"، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی 5، شماره 2 (1397): 17-28. magiran.com/p1976854
Seyedeh Zahra Hosseini, Behroz Shiran, Mohammad Ali Ebrahimi, "Study on Phylogenetic Relationship among some of Iranian Wild Almond Species using Sequences of ITS1-5.8S rDNA-ITS2 Region and Chloroplastic trnL", Journal of Plant Genetic Research 5, no.2 (2019): 17-28. magiran.com/p1976854
سیده زهرا حسینی، بهروز شیران، محمدعلی ابراهیمی، (1397). 'بررسی رابطه فیلوژنتیک تعدادی از گونه های وحشی بادام ایران با بهره گیری از توالی های ناحیه ITS ریبوزمی هسته و trnL کلروپلاستی'، مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 5(2)، صص.17-28. magiran.com/p1976854
Seyedeh Zahra Hosseini, Behroz Shiran, Mohammad Ali Ebrahimi, (2019). 'Study on Phylogenetic Relationship among some of Iranian Wild Almond Species using Sequences of ITS1-5.8S rDNA-ITS2 Region and Chloroplastic trnL', Journal of Plant Genetic Research, 5(2), pp.17-28. magiran.com/p1976854
سیده زهرا حسینی؛ بهروز شیران؛ محمدعلی ابراهیمی. "بررسی رابطه فیلوژنتیک تعدادی از گونه های وحشی بادام ایران با بهره گیری از توالی های ناحیه ITS ریبوزمی هسته و trnL کلروپلاستی". مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی، 5 ،2 ، 1397، 17-28. magiran.com/p1976854
Seyedeh Zahra Hosseini; Behroz Shiran; Mohammad Ali Ebrahimi. "Study on Phylogenetic Relationship among some of Iranian Wild Almond Species using Sequences of ITS1-5.8S rDNA-ITS2 Region and Chloroplastic trnL", Journal of Plant Genetic Research, 5, 2, 2019, 17-28. magiran.com/p1976854
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال