ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده خاک سفیدی، بهزاد وثیق، محسن تابان، (1397). قرارگیری بهینه ی گونه ی ردیفی ساختمان ها در مناطق مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای 120 روزه سیستان، فصلنامه محیط شناسی، 44(4)، 783-798. magiran.com/p1976877
Saeide Khaksefidi, Behzad Vasigh , Mohsen Taban, (2019). Optimal placement of buildings rows in residential areas to Reduce sand deposit of Sadobistrozeh wind in Sistan, Journal of Environmental Studies, 44(4), 783-798. magiran.com/p1976877
سعیده خاک سفیدی، بهزاد وثیق، محسن تابان، قرارگیری بهینه ی گونه ی ردیفی ساختمان ها در مناطق مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای 120 روزه سیستان. فصلنامه محیط شناسی، 1397؛ 44(4): 783-798. magiran.com/p1976877
Saeide Khaksefidi, Behzad Vasigh , Mohsen Taban, Optimal placement of buildings rows in residential areas to Reduce sand deposit of Sadobistrozeh wind in Sistan, Journal of Environmental Studies, 2019; 44(4): 783-798. magiran.com/p1976877
سعیده خاک سفیدی، بهزاد وثیق، محسن تابان، "قرارگیری بهینه ی گونه ی ردیفی ساختمان ها در مناطق مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای 120 روزه سیستان"، فصلنامه محیط شناسی 44، شماره 4 (1397): 783-798. magiran.com/p1976877
Saeide Khaksefidi, Behzad Vasigh , Mohsen Taban, "Optimal placement of buildings rows in residential areas to Reduce sand deposit of Sadobistrozeh wind in Sistan", Journal of Environmental Studies 44, no.4 (2019): 783-798. magiran.com/p1976877
سعیده خاک سفیدی، بهزاد وثیق، محسن تابان، (1397). 'قرارگیری بهینه ی گونه ی ردیفی ساختمان ها در مناطق مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای 120 روزه سیستان'، فصلنامه محیط شناسی، 44(4)، صص.783-798. magiran.com/p1976877
Saeide Khaksefidi, Behzad Vasigh , Mohsen Taban, (2019). 'Optimal placement of buildings rows in residential areas to Reduce sand deposit of Sadobistrozeh wind in Sistan', Journal of Environmental Studies, 44(4), pp.783-798. magiran.com/p1976877
سعیده خاک سفیدی؛ بهزاد وثیق؛ محسن تابان. "قرارگیری بهینه ی گونه ی ردیفی ساختمان ها در مناطق مسکونی در جهت کاهش انباشت ذرات شن و ماسه متاثر از بادهای 120 روزه سیستان". فصلنامه محیط شناسی، 44 ،4 ، 1397، 783-798. magiran.com/p1976877
Saeide Khaksefidi; Behzad Vasigh ; Mohsen Taban. "Optimal placement of buildings rows in residential areas to Reduce sand deposit of Sadobistrozeh wind in Sistan", Journal of Environmental Studies, 44, 4, 2019, 783-798. magiran.com/p1976877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال