ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت ایزدخواستی ، عباس عرب مازار، خلیل احمدی، (1398). تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تاکید بر نقش دولت، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، 41-71. magiran.com/p1976880
hojjat izadkhasti , Abbas Arabmazar, Khalil Ahmadi, (2019). Analysis the Effects of Macroeconomic Factors on the Housing Accessibility Index in Urban Areas of Iran: Emphasizing the Role of Government, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 8(29), 41-71. magiran.com/p1976880
حجت ایزدخواستی ، عباس عرب مازار، خلیل احمدی، تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تاکید بر نقش دولت. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1398؛ 8(29): 41-71. magiran.com/p1976880
hojjat izadkhasti , Abbas Arabmazar, Khalil Ahmadi, Analysis the Effects of Macroeconomic Factors on the Housing Accessibility Index in Urban Areas of Iran: Emphasizing the Role of Government, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2019; 8(29): 41-71. magiran.com/p1976880
حجت ایزدخواستی ، عباس عرب مازار، خلیل احمدی، "تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تاکید بر نقش دولت"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 8، شماره 29 (1398): 41-71. magiran.com/p1976880
hojjat izadkhasti , Abbas Arabmazar, Khalil Ahmadi, "Analysis the Effects of Macroeconomic Factors on the Housing Accessibility Index in Urban Areas of Iran: Emphasizing the Role of Government", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran 8, no.29 (2019): 41-71. magiran.com/p1976880
حجت ایزدخواستی ، عباس عرب مازار، خلیل احمدی، (1398). 'تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تاکید بر نقش دولت'، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، صص.41-71. magiran.com/p1976880
hojjat izadkhasti , Abbas Arabmazar, Khalil Ahmadi, (2019). 'Analysis the Effects of Macroeconomic Factors on the Housing Accessibility Index in Urban Areas of Iran: Emphasizing the Role of Government', Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 8(29), pp.41-71. magiran.com/p1976880
حجت ایزدخواستی ؛ عباس عرب مازار؛ خلیل احمدی. "تحلیل عوامل کلان اقتصادی موثر بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری ایران: با تاکید بر نقش دولت". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8 ،29 ، 1398، 41-71. magiran.com/p1976880
hojjat izadkhasti ; Abbas Arabmazar; Khalil Ahmadi. "Analysis the Effects of Macroeconomic Factors on the Housing Accessibility Index in Urban Areas of Iran: Emphasizing the Role of Government", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 8, 29, 2019, 41-71. magiran.com/p1976880
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال