ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن خداویسی ، احمد عزتی شورگلی، سمیه نجارقابل، (1398). بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، 157-183. magiran.com/p1976884
Hassan Khodavaisi , Ahmad Ezzati, Shourgoli, Somayeh Najarghabel, (2019). Investigating The Nature of Keynesian or non-Keynesian effect of fiscal policy on Private Consumption: An Application of the Asymmetric-TVAR model, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 8(29), 157-183. magiran.com/p1976884
حسن خداویسی ، احمد عزتی شورگلی، سمیه نجارقابل، بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1398؛ 8(29): 157-183. magiran.com/p1976884
Hassan Khodavaisi , Ahmad Ezzati, Shourgoli, Somayeh Najarghabel, Investigating The Nature of Keynesian or non-Keynesian effect of fiscal policy on Private Consumption: An Application of the Asymmetric-TVAR model, Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 2019; 8(29): 157-183. magiran.com/p1976884
حسن خداویسی ، احمد عزتی شورگلی، سمیه نجارقابل، "بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 8، شماره 29 (1398): 157-183. magiran.com/p1976884
Hassan Khodavaisi , Ahmad Ezzati, Shourgoli, Somayeh Najarghabel, "Investigating The Nature of Keynesian or non-Keynesian effect of fiscal policy on Private Consumption: An Application of the Asymmetric-TVAR model", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran 8, no.29 (2019): 157-183. magiran.com/p1976884
حسن خداویسی ، احمد عزتی شورگلی، سمیه نجارقابل، (1398). 'بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای'، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8(29)، صص.157-183. magiran.com/p1976884
Hassan Khodavaisi , Ahmad Ezzati, Shourgoli, Somayeh Najarghabel, (2019). 'Investigating The Nature of Keynesian or non-Keynesian effect of fiscal policy on Private Consumption: An Application of the Asymmetric-TVAR model', Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 8(29), pp.157-183. magiran.com/p1976884
حسن خداویسی ؛ احمد عزتی شورگلی؛ سمیه نجارقابل. "بررسی ماهیت کینزی یا غیرکینزی اثر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی: کاربردی از مدل خودرگرسیون برداری نامتقارن آستانه ای". فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8 ،29 ، 1398، 157-183. magiran.com/p1976884
Hassan Khodavaisi ; Ahmad Ezzati; Shourgoli; Somayeh Najarghabel. "Investigating The Nature of Keynesian or non-Keynesian effect of fiscal policy on Private Consumption: An Application of the Asymmetric-TVAR model", Quarterly Journal of Applied Economics Studiesin Iran, 8, 29, 2019, 157-183. magiran.com/p1976884
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال