ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین خوارزمی پور، خلیل رنجبر، (1397). تاثیر افزودن همزمان اکسیدهای (Nb2O5,Cr2O3) برریزساختار و پایداری فاز زیرکونیا درکامپوزیت Al2O3-10%ZrO2، مجله مهندسی متالورژی، 21(72)، 300-311. magiran.com/p1976976
Hossein Kharazmipoor , Khalil Ranjbar, (2018). The Effects of Simultaneous Addition of Chromium Oxide (Cr2O3) and Niobium Oxide (Nb2O5) on Microstructures and the Zirconia Phase Stability of Al2O3-10%ZrO2 Composite, Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 21(72), 300-311. magiran.com/p1976976
حسین خوارزمی پور، خلیل رنجبر، تاثیر افزودن همزمان اکسیدهای (Nb2O5,Cr2O3) برریزساختار و پایداری فاز زیرکونیا درکامپوزیت Al2O3-10%ZrO2. مجله مهندسی متالورژی، 1397؛ 21(72): 300-311. magiran.com/p1976976
Hossein Kharazmipoor , Khalil Ranjbar, The Effects of Simultaneous Addition of Chromium Oxide (Cr2O3) and Niobium Oxide (Nb2O5) on Microstructures and the Zirconia Phase Stability of Al2O3-10%ZrO2 Composite, Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 2018; 21(72): 300-311. magiran.com/p1976976
حسین خوارزمی پور، خلیل رنجبر، "تاثیر افزودن همزمان اکسیدهای (Nb2O5,Cr2O3) برریزساختار و پایداری فاز زیرکونیا درکامپوزیت Al2O3-10%ZrO2"، مجله مهندسی متالورژی 21، شماره 72 (1397): 300-311. magiran.com/p1976976
Hossein Kharazmipoor , Khalil Ranjbar, "The Effects of Simultaneous Addition of Chromium Oxide (Cr2O3) and Niobium Oxide (Nb2O5) on Microstructures and the Zirconia Phase Stability of Al2O3-10%ZrO2 Composite", Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society 21, no.72 (2018): 300-311. magiran.com/p1976976
حسین خوارزمی پور، خلیل رنجبر، (1397). 'تاثیر افزودن همزمان اکسیدهای (Nb2O5,Cr2O3) برریزساختار و پایداری فاز زیرکونیا درکامپوزیت Al2O3-10%ZrO2'، مجله مهندسی متالورژی، 21(72)، صص.300-311. magiran.com/p1976976
Hossein Kharazmipoor , Khalil Ranjbar, (2018). 'The Effects of Simultaneous Addition of Chromium Oxide (Cr2O3) and Niobium Oxide (Nb2O5) on Microstructures and the Zirconia Phase Stability of Al2O3-10%ZrO2 Composite', Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 21(72), pp.300-311. magiran.com/p1976976
حسین خوارزمی پور؛ خلیل رنجبر. "تاثیر افزودن همزمان اکسیدهای (Nb2O5,Cr2O3) برریزساختار و پایداری فاز زیرکونیا درکامپوزیت Al2O3-10%ZrO2". مجله مهندسی متالورژی، 21 ،72 ، 1397، 300-311. magiran.com/p1976976
Hossein Kharazmipoor ; Khalil Ranjbar. "The Effects of Simultaneous Addition of Chromium Oxide (Cr2O3) and Niobium Oxide (Nb2O5) on Microstructures and the Zirconia Phase Stability of Al2O3-10%ZrO2 Composite", Journal of Iranian Metallurgical and Materials Engineering Society, 21, 72, 2018, 300-311. magiran.com/p1976976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال