ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، (1398). اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، 275-288. magiran.com/p1977114
Farideh Tabatabaei yazdi , Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh behbahani, Alireza Vasiee, Ali Mortazavi, (2019). Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil on some food-borne pathogens and its determination of chemical compounds, total phenol content, total flavonoids content and antioxidant potential, Food Science and Technology, 16(2), 275-288. magiran.com/p1977114
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(2): 275-288. magiran.com/p1977114
Farideh Tabatabaei yazdi , Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh behbahani, Alireza Vasiee, Ali Mortazavi, Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil on some food-borne pathogens and its determination of chemical compounds, total phenol content, total flavonoids content and antioxidant potential, Food Science and Technology, 2019; 16(2): 275-288. magiran.com/p1977114
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، "اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 2 (1398): 275-288. magiran.com/p1977114
Farideh Tabatabaei yazdi , Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh behbahani, Alireza Vasiee, Ali Mortazavi, "Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil on some food-borne pathogens and its determination of chemical compounds, total phenol content, total flavonoids content and antioxidant potential", Food Science and Technology 16, no.2 (2019): 275-288. magiran.com/p1977114
فریده طباطبایی یزدی، فرشته فلاح، بهروز علیزاده بهبهانی، علیرضا وسیعی، سیدعلی مرتضوی، (1398). 'اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، صص.275-288. magiran.com/p1977114
Farideh Tabatabaei yazdi , Fereshteh Falah, Behrooz Alizadeh behbahani, Alireza Vasiee, Ali Mortazavi, (2019). 'Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil on some food-borne pathogens and its determination of chemical compounds, total phenol content, total flavonoids content and antioxidant potential', Food Science and Technology, 16(2), pp.275-288. magiran.com/p1977114
فریده طباطبایی یزدی؛ فرشته فلاح؛ بهروز علیزاده بهبهانی؛ علیرضا وسیعی؛ سیدعلی مرتضوی. "اثر ضدمیکروبی اسانس بهار نارنج بر تعدادی از ریزاندامگان بیماری زا با منشاء غذایی و تعیین ترکیبات شیمیایی، فنل کل، فلاونوئید و پتانسیل آنتی اکسیدانی آن". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،2 ، 1398، 275-288. magiran.com/p1977114
Farideh Tabatabaei yazdi ; Fereshteh Falah; Behrooz Alizadeh behbahani; Alireza Vasiee; Ali Mortazavi. "Antimicrobial effect of Citrus aurantium essential oil on some food-borne pathogens and its determination of chemical compounds, total phenol content, total flavonoids content and antioxidant potential", Food Science and Technology, 16, 2, 2019, 275-288. magiran.com/p1977114
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال