ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس جلیل زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، حسین جدیری، عیسی جاویدی پور، (1398). تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی ناتامایسین یا کونژوگه آنزیم لیزوزیم - گزانتان بر خصوصیات میکروبی پنیر سفید فراپالایشی، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، 289-299. magiran.com/p1977141
Abbas Jalilzadeh, Javad Hesari , Seyed Hadi Peighambardoust, Hosein Jodeiri, Issa Javidipoor, (2019). The Effect of Whey Protein Concentrate Based Edible Coatings Containing Natamycin or Lysozyme-Xanthan conjugate on Microbial properties of ultrafiltrated white cheese, Food Science and Technology, 16(2), 289-299. magiran.com/p1977141
عباس جلیل زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، حسین جدیری، عیسی جاویدی پور، تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی ناتامایسین یا کونژوگه آنزیم لیزوزیم - گزانتان بر خصوصیات میکروبی پنیر سفید فراپالایشی. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(2): 289-299. magiran.com/p1977141
Abbas Jalilzadeh, Javad Hesari , Seyed Hadi Peighambardoust, Hosein Jodeiri, Issa Javidipoor, The Effect of Whey Protein Concentrate Based Edible Coatings Containing Natamycin or Lysozyme-Xanthan conjugate on Microbial properties of ultrafiltrated white cheese, Food Science and Technology, 2019; 16(2): 289-299. magiran.com/p1977141
عباس جلیل زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، حسین جدیری، عیسی جاویدی پور، "تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی ناتامایسین یا کونژوگه آنزیم لیزوزیم - گزانتان بر خصوصیات میکروبی پنیر سفید فراپالایشی"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 2 (1398): 289-299. magiran.com/p1977141
Abbas Jalilzadeh, Javad Hesari , Seyed Hadi Peighambardoust, Hosein Jodeiri, Issa Javidipoor, "The Effect of Whey Protein Concentrate Based Edible Coatings Containing Natamycin or Lysozyme-Xanthan conjugate on Microbial properties of ultrafiltrated white cheese", Food Science and Technology 16, no.2 (2019): 289-299. magiran.com/p1977141
عباس جلیل زاده، جواد حصاری، سیدهادی پیغمبردوست، حسین جدیری، عیسی جاویدی پور، (1398). 'تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی ناتامایسین یا کونژوگه آنزیم لیزوزیم - گزانتان بر خصوصیات میکروبی پنیر سفید فراپالایشی'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، صص.289-299. magiran.com/p1977141
Abbas Jalilzadeh, Javad Hesari , Seyed Hadi Peighambardoust, Hosein Jodeiri, Issa Javidipoor, (2019). 'The Effect of Whey Protein Concentrate Based Edible Coatings Containing Natamycin or Lysozyme-Xanthan conjugate on Microbial properties of ultrafiltrated white cheese', Food Science and Technology, 16(2), pp.289-299. magiran.com/p1977141
عباس جلیل زاده؛ جواد حصاری؛ سیدهادی پیغمبردوست؛ حسین جدیری؛ عیسی جاویدی پور. "تاثیر پوشش خوراکی بر پایه کنسانتره پروتئین آب پنیر حاوی ناتامایسین یا کونژوگه آنزیم لیزوزیم - گزانتان بر خصوصیات میکروبی پنیر سفید فراپالایشی". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،2 ، 1398، 289-299. magiran.com/p1977141
Abbas Jalilzadeh; Javad Hesari ; Seyed Hadi Peighambardoust; Hosein Jodeiri; Issa Javidipoor. "The Effect of Whey Protein Concentrate Based Edible Coatings Containing Natamycin or Lysozyme-Xanthan conjugate on Microbial properties of ultrafiltrated white cheese", Food Science and Technology, 16, 2, 2019, 289-299. magiran.com/p1977141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال