ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا حسینی، سید مهدی جعفری، هدی شهیری طبرستانی، محمد قربانی، الهام اسدپور، (1398). تاثیر پارامترهای محلول برمورفولوژی وشکل گیری نانوالیاف الکتروریسی صمغ برگ گیاه آزی وش (Corchorus olitorius L) -پلی وینیل الکل، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، 353-368. magiran.com/p1977154
Seyedeh Zahra Hoseyni, Seid Mahdi Jafari, Hoda Shahiri Tabarestani , Mohammad Ghorbani, Elham Assadpour, (2019). Effect of solution parameters on morphology and formation of electrospun nanofibers from Azivash (Corchorus olitorius L) leaf gum-polyvinyl alcohol, Food Science and Technology, 16(2), 353-368. magiran.com/p1977154
سیده زهرا حسینی، سید مهدی جعفری، هدی شهیری طبرستانی، محمد قربانی، الهام اسدپور، تاثیر پارامترهای محلول برمورفولوژی وشکل گیری نانوالیاف الکتروریسی صمغ برگ گیاه آزی وش (Corchorus olitorius L) -پلی وینیل الکل. مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 1398؛ 16(2): 353-368. magiran.com/p1977154
Seyedeh Zahra Hoseyni, Seid Mahdi Jafari, Hoda Shahiri Tabarestani , Mohammad Ghorbani, Elham Assadpour, Effect of solution parameters on morphology and formation of electrospun nanofibers from Azivash (Corchorus olitorius L) leaf gum-polyvinyl alcohol, Food Science and Technology, 2019; 16(2): 353-368. magiran.com/p1977154
سیده زهرا حسینی، سید مهدی جعفری، هدی شهیری طبرستانی، محمد قربانی، الهام اسدپور، "تاثیر پارامترهای محلول برمورفولوژی وشکل گیری نانوالیاف الکتروریسی صمغ برگ گیاه آزی وش (Corchorus olitorius L) -پلی وینیل الکل"، مجله علوم و صنایع غذایی ایران 16، شماره 2 (1398): 353-368. magiran.com/p1977154
Seyedeh Zahra Hoseyni, Seid Mahdi Jafari, Hoda Shahiri Tabarestani , Mohammad Ghorbani, Elham Assadpour, "Effect of solution parameters on morphology and formation of electrospun nanofibers from Azivash (Corchorus olitorius L) leaf gum-polyvinyl alcohol", Food Science and Technology 16, no.2 (2019): 353-368. magiran.com/p1977154
سیده زهرا حسینی، سید مهدی جعفری، هدی شهیری طبرستانی، محمد قربانی، الهام اسدپور، (1398). 'تاثیر پارامترهای محلول برمورفولوژی وشکل گیری نانوالیاف الکتروریسی صمغ برگ گیاه آزی وش (Corchorus olitorius L) -پلی وینیل الکل'، مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16(2)، صص.353-368. magiran.com/p1977154
Seyedeh Zahra Hoseyni, Seid Mahdi Jafari, Hoda Shahiri Tabarestani , Mohammad Ghorbani, Elham Assadpour, (2019). 'Effect of solution parameters on morphology and formation of electrospun nanofibers from Azivash (Corchorus olitorius L) leaf gum-polyvinyl alcohol', Food Science and Technology, 16(2), pp.353-368. magiran.com/p1977154
سیده زهرا حسینی؛ سید مهدی جعفری؛ هدی شهیری طبرستانی؛ محمد قربانی؛ الهام اسدپور. "تاثیر پارامترهای محلول برمورفولوژی وشکل گیری نانوالیاف الکتروریسی صمغ برگ گیاه آزی وش (Corchorus olitorius L) -پلی وینیل الکل". مجله علوم و صنایع غذایی ایران، 16 ،2 ، 1398، 353-368. magiran.com/p1977154
Seyedeh Zahra Hoseyni; Seid Mahdi Jafari; Hoda Shahiri Tabarestani ; Mohammad Ghorbani; Elham Assadpour. "Effect of solution parameters on morphology and formation of electrospun nanofibers from Azivash (Corchorus olitorius L) leaf gum-polyvinyl alcohol", Food Science and Technology, 16, 2, 2019, 353-368. magiran.com/p1977154
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال