ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد فولادی، علویه زینب موسویان اصل، مجتبی شگرد، خدیجه پورش، حنان ساری ، (1398). اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3(1)، 84-96. magiran.com/p1977221
Behzad FOULADI, Zeinab MOSAVIANASL, Mojtaba SHEGERD, Khadije PORESH, Hanan SARI , (2019). The Intensity of Elementary Schools' Lighting in Ahvaz City Compared with the Standard Values in 2017, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3(1), 84-96. magiran.com/p1977221
بهزاد فولادی، علویه زینب موسویان اصل، مجتبی شگرد، خدیجه پورش، حنان ساری ، اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396. نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 1398؛ 3(1): 84-96. magiran.com/p1977221
Behzad FOULADI, Zeinab MOSAVIANASL, Mojtaba SHEGERD, Khadije PORESH, Hanan SARI , The Intensity of Elementary Schools' Lighting in Ahvaz City Compared with the Standard Values in 2017, Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 2019; 3(1): 84-96. magiran.com/p1977221
بهزاد فولادی، علویه زینب موسویان اصل، مجتبی شگرد، خدیجه پورش، حنان ساری ، "اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396"، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت 3، شماره 1 (1398): 84-96. magiran.com/p1977221
Behzad FOULADI, Zeinab MOSAVIANASL, Mojtaba SHEGERD, Khadije PORESH, Hanan SARI , "The Intensity of Elementary Schools' Lighting in Ahvaz City Compared with the Standard Values in 2017", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion 3, no.1 (2019): 84-96. magiran.com/p1977221
بهزاد فولادی، علویه زینب موسویان اصل، مجتبی شگرد، خدیجه پورش، حنان ساری ، (1398). 'اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396'، نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3(1)، صص.84-96. magiran.com/p1977221
Behzad FOULADI, Zeinab MOSAVIANASL, Mojtaba SHEGERD, Khadije PORESH, Hanan SARI , (2019). 'The Intensity of Elementary Schools' Lighting in Ahvaz City Compared with the Standard Values in 2017', Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3(1), pp.84-96. magiran.com/p1977221
بهزاد فولادی؛ علویه زینب موسویان اصل؛ مجتبی شگرد؛ خدیجه پورش؛ حنان ساری . "اندازه گیری شدت روشنایی مدارس ابتدایی شهرستان اهواز و مقایسه آن با مقادیر استاندارد در سال 1396". نشریه بهداشت کار و ارتقای سلامت، 3 ،1 ، 1398، 84-96. magiran.com/p1977221
Behzad FOULADI; Zeinab MOSAVIANASL; Mojtaba SHEGERD; Khadije PORESH; Hanan SARI . "The Intensity of Elementary Schools' Lighting in Ahvaz City Compared with the Standard Values in 2017", Journal of ccupational Hygiene and Health Promotion, 3, 1, 2019, 84-96. magiran.com/p1977221
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال