ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهره نبی پور، داوود حبیبی، مسعود احمدی، داریوش طالقانی، علی کاشانی، (1397). بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، مجله چغندر قند، 34(2)، 165-179. magiran.com/p1977259
Zohreh Nabipour, Davood Habibi , Masoud Ahmadi, Dariush Taleghani, Ali Kashani, (2019). Study of climatic suitability for farming autumn sugar beet in Northern, Southern and Razavi Khorasan provinces using Geographic Information System (GIS), Journal of Sugar Beet, 34(2), 165-179. magiran.com/p1977259
زهره نبی پور، داوود حبیبی، مسعود احمدی، داریوش طالقانی، علی کاشانی، بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی. مجله چغندر قند، 1397؛ 34(2): 165-179. magiran.com/p1977259
Zohreh Nabipour, Davood Habibi , Masoud Ahmadi, Dariush Taleghani, Ali Kashani, Study of climatic suitability for farming autumn sugar beet in Northern, Southern and Razavi Khorasan provinces using Geographic Information System (GIS), Journal of Sugar Beet, 2019; 34(2): 165-179. magiran.com/p1977259
زهره نبی پور، داوود حبیبی، مسعود احمدی، داریوش طالقانی، علی کاشانی، "بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی"، مجله چغندر قند 34، شماره 2 (1397): 165-179. magiran.com/p1977259
Zohreh Nabipour, Davood Habibi , Masoud Ahmadi, Dariush Taleghani, Ali Kashani, "Study of climatic suitability for farming autumn sugar beet in Northern, Southern and Razavi Khorasan provinces using Geographic Information System (GIS)", Journal of Sugar Beet 34, no.2 (2019): 165-179. magiran.com/p1977259
زهره نبی پور، داوود حبیبی، مسعود احمدی، داریوش طالقانی، علی کاشانی، (1397). 'بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی'، مجله چغندر قند، 34(2)، صص.165-179. magiran.com/p1977259
Zohreh Nabipour, Davood Habibi , Masoud Ahmadi, Dariush Taleghani, Ali Kashani, (2019). 'Study of climatic suitability for farming autumn sugar beet in Northern, Southern and Razavi Khorasan provinces using Geographic Information System (GIS)', Journal of Sugar Beet, 34(2), pp.165-179. magiran.com/p1977259
زهره نبی پور؛ داوود حبیبی؛ مسعود احمدی؛ داریوش طالقانی؛ علی کاشانی. "بررسی میزان انطباق شرایط اقلیمی استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی برای کشت پاییزه چغندرقند با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی". مجله چغندر قند، 34 ،2 ، 1397، 165-179. magiran.com/p1977259
Zohreh Nabipour; Davood Habibi ; Masoud Ahmadi; Dariush Taleghani; Ali Kashani. "Study of climatic suitability for farming autumn sugar beet in Northern, Southern and Razavi Khorasan provinces using Geographic Information System (GIS)", Journal of Sugar Beet, 34, 2, 2019, 165-179. magiran.com/p1977259
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال