ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا رحیم زاده، سید مهدی رضوی، (1397). تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B، مجله چغندر قند، 34(2)، 215-226. magiran.com/p1977262
Parisa Rahimzadeh, Seyed Mehdi Razavi , (2019). Sugar Beet (Beta vulgaris L) Phytochemical Alterations in Response to Ultraviolet-B Radiation, Journal of Sugar Beet, 34(2), 215-226. magiran.com/p1977262
پریسا رحیم زاده، سید مهدی رضوی، تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B. مجله چغندر قند، 1397؛ 34(2): 215-226. magiran.com/p1977262
Parisa Rahimzadeh, Seyed Mehdi Razavi , Sugar Beet (Beta vulgaris L) Phytochemical Alterations in Response to Ultraviolet-B Radiation, Journal of Sugar Beet, 2019; 34(2): 215-226. magiran.com/p1977262
پریسا رحیم زاده، سید مهدی رضوی، "تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B"، مجله چغندر قند 34، شماره 2 (1397): 215-226. magiran.com/p1977262
Parisa Rahimzadeh, Seyed Mehdi Razavi , "Sugar Beet (Beta vulgaris L) Phytochemical Alterations in Response to Ultraviolet-B Radiation", Journal of Sugar Beet 34, no.2 (2019): 215-226. magiran.com/p1977262
پریسا رحیم زاده، سید مهدی رضوی، (1397). 'تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B'، مجله چغندر قند، 34(2)، صص.215-226. magiran.com/p1977262
Parisa Rahimzadeh, Seyed Mehdi Razavi , (2019). 'Sugar Beet (Beta vulgaris L) Phytochemical Alterations in Response to Ultraviolet-B Radiation', Journal of Sugar Beet, 34(2), pp.215-226. magiran.com/p1977262
پریسا رحیم زاده؛ سید مهدی رضوی. "تغییرات فیتوشیمایی گیاه چغندر (Beta vulgaris L)در پاسخ به پرتو ماوراءبنفش B". مجله چغندر قند، 34 ،2 ، 1397، 215-226. magiran.com/p1977262
Parisa Rahimzadeh; Seyed Mehdi Razavi . "Sugar Beet (Beta vulgaris L) Phytochemical Alterations in Response to Ultraviolet-B Radiation", Journal of Sugar Beet, 34, 2, 2019, 215-226. magiran.com/p1977262
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال