ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام ابراهیمی ، رضا رحیمیان، (1397). توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه، نشریه آموزه های حقوق کیفری، 8(16)، 121-156. magiran.com/p1977307
Shahram Ebrahimi , Reza Rahimian, (2019). The Justification for Suspending Imprisonment: A Comparative Study of Iranian-French Law, Criminal Law Doctrines, 8(16), 121-156. magiran.com/p1977307
شهرام ابراهیمی ، رضا رحیمیان، توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه. نشریه آموزه های حقوق کیفری، 1397؛ 8(16): 121-156. magiran.com/p1977307
Shahram Ebrahimi , Reza Rahimian, The Justification for Suspending Imprisonment: A Comparative Study of Iranian-French Law, Criminal Law Doctrines, 2019; 8(16): 121-156. magiran.com/p1977307
شهرام ابراهیمی ، رضا رحیمیان، "توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه"، نشریه آموزه های حقوق کیفری 8، شماره 16 (1397): 121-156. magiran.com/p1977307
Shahram Ebrahimi , Reza Rahimian, "The Justification for Suspending Imprisonment: A Comparative Study of Iranian-French Law", Criminal Law Doctrines 8, no.16 (2019): 121-156. magiran.com/p1977307
شهرام ابراهیمی ، رضا رحیمیان، (1397). 'توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه'، نشریه آموزه های حقوق کیفری، 8(16)، صص.121-156. magiran.com/p1977307
Shahram Ebrahimi , Reza Rahimian, (2019). 'The Justification for Suspending Imprisonment: A Comparative Study of Iranian-French Law', Criminal Law Doctrines, 8(16), pp.121-156. magiran.com/p1977307
شهرام ابراهیمی ؛ رضا رحیمیان. "توجیه حبس بدون تعلیق؛ مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه". نشریه آموزه های حقوق کیفری، 8 ،16 ، 1397، 121-156. magiran.com/p1977307
Shahram Ebrahimi ; Reza Rahimian. "The Justification for Suspending Imprisonment: A Comparative Study of Iranian-French Law", Criminal Law Doctrines, 8, 16, 2019, 121-156. magiran.com/p1977307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال