ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sung Mo Kim, Sang Soo Shin , Byung Chan Lee, Jin Woong Kim, Suk Hee Heo, Chung Hwan Jun, Yong Yeon Jeong, (2019). Assessment of Treatment Efficacy Immediately After Combined Therapy of Ultrasound-Guided Radiofrequency Ablation and Conventional Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: Comparison Between Multidetector-Row CT and MRI, Iranian Journal of Radiology, 16(2), 13. magiran.com/p1977480
Sung Mo Kim, Sang Soo Shin , Byung Chan Lee, Jin Woong Kim, Suk Hee Heo, Chung Hwan Jun, Yong Yeon Jeong, Assessment of Treatment Efficacy Immediately After Combined Therapy of Ultrasound-Guided Radiofrequency Ablation and Conventional Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: Comparison Between Multidetector-Row CT and MRI, Iranian Journal of Radiology, 2019; 16(2): 13. magiran.com/p1977480
Sung Mo Kim, Sang Soo Shin , Byung Chan Lee, Jin Woong Kim, Suk Hee Heo, Chung Hwan Jun, Yong Yeon Jeong, "Assessment of Treatment Efficacy Immediately After Combined Therapy of Ultrasound-Guided Radiofrequency Ablation and Conventional Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: Comparison Between Multidetector-Row CT and MRI", Iranian Journal of Radiology 16, no.2 (2019): 13. magiran.com/p1977480
Sung Mo Kim, Sang Soo Shin , Byung Chan Lee, Jin Woong Kim, Suk Hee Heo, Chung Hwan Jun, Yong Yeon Jeong, (2019). 'Assessment of Treatment Efficacy Immediately After Combined Therapy of Ultrasound-Guided Radiofrequency Ablation and Conventional Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: Comparison Between Multidetector-Row CT and MRI', Iranian Journal of Radiology, 16(2), pp.13. magiran.com/p1977480
Sung Mo Kim; Sang Soo Shin ; Byung Chan Lee; Jin Woong Kim; Suk Hee Heo; Chung Hwan Jun; Yong Yeon Jeong. "Assessment of Treatment Efficacy Immediately After Combined Therapy of Ultrasound-Guided Radiofrequency Ablation and Conventional Transcatheter Arterial Chemoembolization for Hepatocellular Carcinoma: Comparison Between Multidetector-Row CT and MRI", Iranian Journal of Radiology, 16, 2, 2019, 13. magiran.com/p1977480
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال