ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید پویا فیاض، سید سعید محتسبی، علی جعفری، عبدالناصر مسعودی، (1398). توسعه و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیکی بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی جهت تشخیص و جداسازی اسانس های لیمو، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، 253-263. magiran.com/p1977660
P. Fayyaz, S. S. Mohtasebi, A. Jafari, A. Masoudi, (2019). Development and Evaluation of an Electronic Nose System Based on MOS Sensors to Detect and to Distinguish Lemon Essential Oils, Journal of Agricultural Machinery, 9(2), 253-263. magiran.com/p1977660
سید پویا فیاض، سید سعید محتسبی، علی جعفری، عبدالناصر مسعودی، توسعه و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیکی بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی جهت تشخیص و جداسازی اسانس های لیمو. دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 1398؛ 9(2): 253-263. magiran.com/p1977660
P. Fayyaz, S. S. Mohtasebi, A. Jafari, A. Masoudi, Development and Evaluation of an Electronic Nose System Based on MOS Sensors to Detect and to Distinguish Lemon Essential Oils, Journal of Agricultural Machinery, 2019; 9(2): 253-263. magiran.com/p1977660
سید پویا فیاض، سید سعید محتسبی، علی جعفری، عبدالناصر مسعودی، "توسعه و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیکی بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی جهت تشخیص و جداسازی اسانس های لیمو"، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 9، شماره 2 (1398): 253-263. magiran.com/p1977660
P. Fayyaz, S. S. Mohtasebi, A. Jafari, A. Masoudi, "Development and Evaluation of an Electronic Nose System Based on MOS Sensors to Detect and to Distinguish Lemon Essential Oils", Journal of Agricultural Machinery 9, no.2 (2019): 253-263. magiran.com/p1977660
سید پویا فیاض، سید سعید محتسبی، علی جعفری، عبدالناصر مسعودی، (1398). 'توسعه و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیکی بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی جهت تشخیص و جداسازی اسانس های لیمو'، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، صص.253-263. magiran.com/p1977660
P. Fayyaz, S. S. Mohtasebi, A. Jafari, A. Masoudi, (2019). 'Development and Evaluation of an Electronic Nose System Based on MOS Sensors to Detect and to Distinguish Lemon Essential Oils', Journal of Agricultural Machinery, 9(2), pp.253-263. magiran.com/p1977660
سید پویا فیاض؛ سید سعید محتسبی؛ علی جعفری؛ عبدالناصر مسعودی. "توسعه و ارزیابی یک سامانه بینی الکترونیکی بر پایه حسگرهای نیمه هادی اکسید فلزی جهت تشخیص و جداسازی اسانس های لیمو". دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9 ،2 ، 1398، 253-263. magiran.com/p1977660
P. Fayyaz; S. S. Mohtasebi; A. Jafari; A. Masoudi. "Development and Evaluation of an Electronic Nose System Based on MOS Sensors to Detect and to Distinguish Lemon Essential Oils", Journal of Agricultural Machinery, 9, 2, 2019, 253-263. magiran.com/p1977660
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال