ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حدیث بی آبی، سامان آبدانان مهدی زاده، مریم نداف زاده، محمد رضا صالحی سلمی، (1398). طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور پیش بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، 279-293. magiran.com/p1977662
H. Biabi, S. Abdanan Mehdizadeh, M. Nadafzadeh, M. Salehi Salmi, (2019). Designing and Developing a Machine Vision System to Predict the Chlorophyll and Carotenoid Content of Plant Leaves, Journal of Agricultural Machinery, 9(2), 279-293. magiran.com/p1977662
حدیث بی آبی، سامان آبدانان مهدی زاده، مریم نداف زاده، محمد رضا صالحی سلمی، طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور پیش بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان. دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 1398؛ 9(2): 279-293. magiran.com/p1977662
H. Biabi, S. Abdanan Mehdizadeh, M. Nadafzadeh, M. Salehi Salmi, Designing and Developing a Machine Vision System to Predict the Chlorophyll and Carotenoid Content of Plant Leaves, Journal of Agricultural Machinery, 2019; 9(2): 279-293. magiran.com/p1977662
حدیث بی آبی، سامان آبدانان مهدی زاده، مریم نداف زاده، محمد رضا صالحی سلمی، "طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور پیش بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان"، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 9، شماره 2 (1398): 279-293. magiran.com/p1977662
H. Biabi, S. Abdanan Mehdizadeh, M. Nadafzadeh, M. Salehi Salmi, "Designing and Developing a Machine Vision System to Predict the Chlorophyll and Carotenoid Content of Plant Leaves", Journal of Agricultural Machinery 9, no.2 (2019): 279-293. magiran.com/p1977662
حدیث بی آبی، سامان آبدانان مهدی زاده، مریم نداف زاده، محمد رضا صالحی سلمی، (1398). 'طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور پیش بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان'، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، صص.279-293. magiran.com/p1977662
H. Biabi, S. Abdanan Mehdizadeh, M. Nadafzadeh, M. Salehi Salmi, (2019). 'Designing and Developing a Machine Vision System to Predict the Chlorophyll and Carotenoid Content of Plant Leaves', Journal of Agricultural Machinery, 9(2), pp.279-293. magiran.com/p1977662
حدیث بی آبی؛ سامان آبدانان مهدی زاده؛ مریم نداف زاده؛ محمد رضا صالحی سلمی. "طراحی و توسعه سامانه بینایی ماشین به منظور پیش بینی محتوای کلروفیل و کارتنوئید برگ گیاهان". دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9 ،2 ، 1398، 279-293. magiran.com/p1977662
H. Biabi; S. Abdanan Mehdizadeh; M. Nadafzadeh; M. Salehi Salmi. "Designing and Developing a Machine Vision System to Predict the Chlorophyll and Carotenoid Content of Plant Leaves", Journal of Agricultural Machinery, 9, 2, 2019, 279-293. magiran.com/p1977662
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال