ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
گل محمد خوب بخت، (1398). بررسی هزینه ویژه سوخت کاربرد ترکیب سوخت های دیزل- بیودیزل- بیواتانول در یک موتور دیزل، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، 385-397. magiran.com/p1977670
G. Khoobbakht, (2019). Evaluation of the Specific Fuel Costs for Combination of Diesel Fuel- Biodiesel -Bioethanol in a Diesel Engine, Journal of Agricultural Machinery, 9(2), 385-397. magiran.com/p1977670
گل محمد خوب بخت، بررسی هزینه ویژه سوخت کاربرد ترکیب سوخت های دیزل- بیودیزل- بیواتانول در یک موتور دیزل. دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 1398؛ 9(2): 385-397. magiran.com/p1977670
G. Khoobbakht, Evaluation of the Specific Fuel Costs for Combination of Diesel Fuel- Biodiesel -Bioethanol in a Diesel Engine, Journal of Agricultural Machinery, 2019; 9(2): 385-397. magiran.com/p1977670
گل محمد خوب بخت، "بررسی هزینه ویژه سوخت کاربرد ترکیب سوخت های دیزل- بیودیزل- بیواتانول در یک موتور دیزل"، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 9، شماره 2 (1398): 385-397. magiran.com/p1977670
G. Khoobbakht, "Evaluation of the Specific Fuel Costs for Combination of Diesel Fuel- Biodiesel -Bioethanol in a Diesel Engine", Journal of Agricultural Machinery 9, no.2 (2019): 385-397. magiran.com/p1977670
گل محمد خوب بخت، (1398). 'بررسی هزینه ویژه سوخت کاربرد ترکیب سوخت های دیزل- بیودیزل- بیواتانول در یک موتور دیزل'، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، صص.385-397. magiran.com/p1977670
G. Khoobbakht, (2019). 'Evaluation of the Specific Fuel Costs for Combination of Diesel Fuel- Biodiesel -Bioethanol in a Diesel Engine', Journal of Agricultural Machinery, 9(2), pp.385-397. magiran.com/p1977670
گل محمد خوب بخت. "بررسی هزینه ویژه سوخت کاربرد ترکیب سوخت های دیزل- بیودیزل- بیواتانول در یک موتور دیزل". دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9 ،2 ، 1398، 385-397. magiran.com/p1977670
G. Khoobbakht. "Evaluation of the Specific Fuel Costs for Combination of Diesel Fuel- Biodiesel -Bioethanol in a Diesel Engine", Journal of Agricultural Machinery, 9, 2, 2019, 385-397. magiran.com/p1977670
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال