ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی ویسی، عباس روحانی، محمد طبسی زاده، فرهاد کلاهان، رسول خدابخشیان، (1398). اولویت بندی و ارزیابی خرابی های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، 399-414. magiran.com/p1977671
Abbas Rohani, (2019). Prioritization and Evaluation of Mechanical Components Failure of CNC Lathe Machine based on Fuzzy FMEA Approach, Journal of Agricultural Machinery, 9(2), 399-414. magiran.com/p1977671
علی ویسی، عباس روحانی، محمد طبسی زاده، فرهاد کلاهان، رسول خدابخشیان، اولویت بندی و ارزیابی خرابی های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی. دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 1398؛ 9(2): 399-414. magiran.com/p1977671
Abbas Rohani, Prioritization and Evaluation of Mechanical Components Failure of CNC Lathe Machine based on Fuzzy FMEA Approach, Journal of Agricultural Machinery, 2019; 9(2): 399-414. magiran.com/p1977671
علی ویسی، عباس روحانی، محمد طبسی زاده، فرهاد کلاهان، رسول خدابخشیان، "اولویت بندی و ارزیابی خرابی های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی"، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 9، شماره 2 (1398): 399-414. magiran.com/p1977671
Abbas Rohani, "Prioritization and Evaluation of Mechanical Components Failure of CNC Lathe Machine based on Fuzzy FMEA Approach", Journal of Agricultural Machinery 9, no.2 (2019): 399-414. magiran.com/p1977671
علی ویسی، عباس روحانی، محمد طبسی زاده، فرهاد کلاهان، رسول خدابخشیان، (1398). 'اولویت بندی و ارزیابی خرابی های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی'، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، صص.399-414. magiran.com/p1977671
Abbas Rohani, (2019). 'Prioritization and Evaluation of Mechanical Components Failure of CNC Lathe Machine based on Fuzzy FMEA Approach', Journal of Agricultural Machinery, 9(2), pp.399-414. magiran.com/p1977671
علی ویسی؛ عباس روحانی؛ محمد طبسی زاده؛ فرهاد کلاهان؛ رسول خدابخشیان. "اولویت بندی و ارزیابی خرابی های اجزای مکانیکی ماشین تراش CNC مبتنی بر رویکرد FMEA فازی". دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9 ،2 ، 1398، 399-414. magiran.com/p1977671
Abbas Rohani. "Prioritization and Evaluation of Mechanical Components Failure of CNC Lathe Machine based on Fuzzy FMEA Approach", Journal of Agricultural Machinery, 9, 2, 2019, 399-414. magiran.com/p1977671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال