ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین رحمانیان کوشککی، سید حسین کار پرورفرد، (1398). مطالعه ی تجربی تاثیر شیارهای مارپیچ درونی بر عملکرد انتقال نیوماتیکی مواد دانه ای در لوله های افقی، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، 415-426. magiran.com/p1977672
H. Rahmanian, Koushkaki, S. H. Karparvarfard, (2019). Experimental Study for the Effect of Inner Spiral Grooves Performance in Horizontal Pipes of Granular Pneumatic Conveying, Journal of Agricultural Machinery, 9(2), 415-426. magiran.com/p1977672
حسین رحمانیان کوشککی، سید حسین کار پرورفرد، مطالعه ی تجربی تاثیر شیارهای مارپیچ درونی بر عملکرد انتقال نیوماتیکی مواد دانه ای در لوله های افقی. دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 1398؛ 9(2): 415-426. magiran.com/p1977672
H. Rahmanian, Koushkaki, S. H. Karparvarfard, Experimental Study for the Effect of Inner Spiral Grooves Performance in Horizontal Pipes of Granular Pneumatic Conveying, Journal of Agricultural Machinery, 2019; 9(2): 415-426. magiran.com/p1977672
حسین رحمانیان کوشککی، سید حسین کار پرورفرد، "مطالعه ی تجربی تاثیر شیارهای مارپیچ درونی بر عملکرد انتقال نیوماتیکی مواد دانه ای در لوله های افقی"، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 9، شماره 2 (1398): 415-426. magiran.com/p1977672
H. Rahmanian, Koushkaki, S. H. Karparvarfard, "Experimental Study for the Effect of Inner Spiral Grooves Performance in Horizontal Pipes of Granular Pneumatic Conveying", Journal of Agricultural Machinery 9, no.2 (2019): 415-426. magiran.com/p1977672
حسین رحمانیان کوشککی، سید حسین کار پرورفرد، (1398). 'مطالعه ی تجربی تاثیر شیارهای مارپیچ درونی بر عملکرد انتقال نیوماتیکی مواد دانه ای در لوله های افقی'، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، صص.415-426. magiran.com/p1977672
H. Rahmanian, Koushkaki, S. H. Karparvarfard, (2019). 'Experimental Study for the Effect of Inner Spiral Grooves Performance in Horizontal Pipes of Granular Pneumatic Conveying', Journal of Agricultural Machinery, 9(2), pp.415-426. magiran.com/p1977672
حسین رحمانیان کوشککی؛ سید حسین کار پرورفرد. "مطالعه ی تجربی تاثیر شیارهای مارپیچ درونی بر عملکرد انتقال نیوماتیکی مواد دانه ای در لوله های افقی". دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9 ،2 ، 1398، 415-426. magiran.com/p1977672
H. Rahmanian; Koushkaki; S. H. Karparvarfard. "Experimental Study for the Effect of Inner Spiral Grooves Performance in Horizontal Pipes of Granular Pneumatic Conveying", Journal of Agricultural Machinery, 9, 2, 2019, 415-426. magiran.com/p1977672
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال