ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن ذکی دیزجی، هوشنگ بهرامی، نسیم منجزی، محمد جواد شیخ داودی، (1398). مدل سازی متغیرهای موثر بر عملکرد نیشکر با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری C5.0 و QUEST، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، 469-484. magiran.com/p1977676
H. Zakidizaji, H. Bahrami, N. Monjezi, M. J. Sheikhdavoodi, (2019). Modeling of the Variables that Influence Sugarcane Yield using C5.0 and QUEST Decision Tree Algorithms, Journal of Agricultural Machinery, 9(2), 469-484. magiran.com/p1977676
حسن ذکی دیزجی، هوشنگ بهرامی، نسیم منجزی، محمد جواد شیخ داودی، مدل سازی متغیرهای موثر بر عملکرد نیشکر با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری C5.0 و QUEST. دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 1398؛ 9(2): 469-484. magiran.com/p1977676
H. Zakidizaji, H. Bahrami, N. Monjezi, M. J. Sheikhdavoodi, Modeling of the Variables that Influence Sugarcane Yield using C5.0 and QUEST Decision Tree Algorithms, Journal of Agricultural Machinery, 2019; 9(2): 469-484. magiran.com/p1977676
حسن ذکی دیزجی، هوشنگ بهرامی، نسیم منجزی، محمد جواد شیخ داودی، "مدل سازی متغیرهای موثر بر عملکرد نیشکر با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری C5.0 و QUEST"، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی 9، شماره 2 (1398): 469-484. magiran.com/p1977676
H. Zakidizaji, H. Bahrami, N. Monjezi, M. J. Sheikhdavoodi, "Modeling of the Variables that Influence Sugarcane Yield using C5.0 and QUEST Decision Tree Algorithms", Journal of Agricultural Machinery 9, no.2 (2019): 469-484. magiran.com/p1977676
حسن ذکی دیزجی، هوشنگ بهرامی، نسیم منجزی، محمد جواد شیخ داودی، (1398). 'مدل سازی متغیرهای موثر بر عملکرد نیشکر با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری C5.0 و QUEST'، دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9(2)، صص.469-484. magiran.com/p1977676
H. Zakidizaji, H. Bahrami, N. Monjezi, M. J. Sheikhdavoodi, (2019). 'Modeling of the Variables that Influence Sugarcane Yield using C5.0 and QUEST Decision Tree Algorithms', Journal of Agricultural Machinery, 9(2), pp.469-484. magiran.com/p1977676
حسن ذکی دیزجی؛ هوشنگ بهرامی؛ نسیم منجزی؛ محمد جواد شیخ داودی. "مدل سازی متغیرهای موثر بر عملکرد نیشکر با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری C5.0 و QUEST". دو فصلنامه ماشین های کشاورزی، 9 ،2 ، 1398، 469-484. magiran.com/p1977676
H. Zakidizaji; H. Bahrami; N. Monjezi; M. J. Sheikhdavoodi. "Modeling of the Variables that Influence Sugarcane Yield using C5.0 and QUEST Decision Tree Algorithms", Journal of Agricultural Machinery, 9, 2, 2019, 469-484. magiran.com/p1977676
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال