ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا پارسا، مرتضی عسگری، محمدحسین مهدوی نژاد، رجب اکبرزاده، (1398). حل مسئله ی منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک، نشریه حکمت صدرایی، 7(2)، 45-59. magiran.com/p1977680
Alireza Parsa , Mertaza Askaripnu, Mohammad Hossein Mahdavinejad, Rajab Akbarzadeh, (2019). The Solution of Logical Problem of Evil in Motahari and John Hick, Journal of Sadra's wisdom, 7(2), 45-59. magiran.com/p1977680
علیرضا پارسا، مرتضی عسگری، محمدحسین مهدوی نژاد، رجب اکبرزاده، حل مسئله ی منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک. نشریه حکمت صدرایی، 1398؛ 7(2): 45-59. magiran.com/p1977680
Alireza Parsa , Mertaza Askaripnu, Mohammad Hossein Mahdavinejad, Rajab Akbarzadeh, The Solution of Logical Problem of Evil in Motahari and John Hick, Journal of Sadra's wisdom, 2019; 7(2): 45-59. magiran.com/p1977680
علیرضا پارسا، مرتضی عسگری، محمدحسین مهدوی نژاد، رجب اکبرزاده، "حل مسئله ی منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک"، نشریه حکمت صدرایی 7، شماره 2 (1398): 45-59. magiran.com/p1977680
Alireza Parsa , Mertaza Askaripnu, Mohammad Hossein Mahdavinejad, Rajab Akbarzadeh, "The Solution of Logical Problem of Evil in Motahari and John Hick", Journal of Sadra's wisdom 7, no.2 (2019): 45-59. magiran.com/p1977680
علیرضا پارسا، مرتضی عسگری، محمدحسین مهدوی نژاد، رجب اکبرزاده، (1398). 'حل مسئله ی منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک'، نشریه حکمت صدرایی، 7(2)، صص.45-59. magiran.com/p1977680
Alireza Parsa , Mertaza Askaripnu, Mohammad Hossein Mahdavinejad, Rajab Akbarzadeh, (2019). 'The Solution of Logical Problem of Evil in Motahari and John Hick', Journal of Sadra's wisdom, 7(2), pp.45-59. magiran.com/p1977680
علیرضا پارسا؛ مرتضی عسگری؛ محمدحسین مهدوی نژاد؛ رجب اکبرزاده. "حل مسئله ی منطقی شر از دیدگاه شهید مطهری و جان هیک". نشریه حکمت صدرایی، 7 ،2 ، 1398، 45-59. magiran.com/p1977680
Alireza Parsa ; Mertaza Askaripnu; Mohammad Hossein Mahdavinejad; Rajab Akbarzadeh. "The Solution of Logical Problem of Evil in Motahari and John Hick", Journal of Sadra's wisdom, 7, 2, 2019, 45-59. magiran.com/p1977680
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال