ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه مدنی، نسیم غیور نجف آبادی، (1398). بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا، فصلنامه یافته، 21(1)، 75-88. magiran.com/p1977763
Mahboubeh Madani, Nasim Ghayour Najafabadi, (2019). The mechanism of action of methanolic extract of Rumex alveolatus on the membranes of Candida albicans, Candida paraposilosis and Candida glabratata, Yafteh, 21(1), 75-88. magiran.com/p1977763
محبوبه مدنی، نسیم غیور نجف آبادی، بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(1): 75-88. magiran.com/p1977763
Mahboubeh Madani, Nasim Ghayour Najafabadi, The mechanism of action of methanolic extract of Rumex alveolatus on the membranes of Candida albicans, Candida paraposilosis and Candida glabratata, Yafteh, 2019; 21(1): 75-88. magiran.com/p1977763
محبوبه مدنی، نسیم غیور نجف آبادی، "بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا"، فصلنامه یافته 21، شماره 1 (1398): 75-88. magiran.com/p1977763
Mahboubeh Madani, Nasim Ghayour Najafabadi, "The mechanism of action of methanolic extract of Rumex alveolatus on the membranes of Candida albicans, Candida paraposilosis and Candida glabratata", Yafteh 21, no.1 (2019): 75-88. magiran.com/p1977763
محبوبه مدنی، نسیم غیور نجف آبادی، (1398). 'بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا'، فصلنامه یافته، 21(1)، صص.75-88. magiran.com/p1977763
Mahboubeh Madani, Nasim Ghayour Najafabadi, (2019). 'The mechanism of action of methanolic extract of Rumex alveolatus on the membranes of Candida albicans, Candida paraposilosis and Candida glabratata', Yafteh, 21(1), pp.75-88. magiran.com/p1977763
محبوبه مدنی؛ نسیم غیور نجف آبادی. "بررسی مکانیسم اثر عصاره متانولی گیاه رومکس آلوئولاتوس بر غشاء کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا پاراپسیلوزیس و کاندیدا گلابراتا". فصلنامه یافته، 21 ،1 ، 1398، 75-88. magiran.com/p1977763
Mahboubeh Madani; Nasim Ghayour Najafabadi. "The mechanism of action of methanolic extract of Rumex alveolatus on the membranes of Candida albicans, Candida paraposilosis and Candida glabratata", Yafteh, 21, 1, 2019, 75-88. magiran.com/p1977763
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال