ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه نبی پور، محمد فضیلتی، بهروز دوستی، رضا میردریکوند، (1398). بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه Echium italicum بر کاندیدا آلبیکنس و مقایسه آن ها با دو آنتی بیوتیک رایج، فصلنامه یافته، 21(1)، 122-134. magiran.com/p1977766
Fatemeh Nabipour, Mohammad Fazilati, Behroze Dousti, Reza Mir Derikvand, (2019). Evaluation of the Antifungal effects of various Extracts of the Aerial part and Root of Echium italicum on Candida albicans compared with two common antibiotics, Yafteh, 21(1), 122-134. magiran.com/p1977766
فاطمه نبی پور، محمد فضیلتی، بهروز دوستی، رضا میردریکوند، بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه Echium italicum بر کاندیدا آلبیکنس و مقایسه آن ها با دو آنتی بیوتیک رایج. فصلنامه یافته، 1398؛ 21(1): 122-134. magiran.com/p1977766
Fatemeh Nabipour, Mohammad Fazilati, Behroze Dousti, Reza Mir Derikvand, Evaluation of the Antifungal effects of various Extracts of the Aerial part and Root of Echium italicum on Candida albicans compared with two common antibiotics, Yafteh, 2019; 21(1): 122-134. magiran.com/p1977766
فاطمه نبی پور، محمد فضیلتی، بهروز دوستی، رضا میردریکوند، "بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه Echium italicum بر کاندیدا آلبیکنس و مقایسه آن ها با دو آنتی بیوتیک رایج"، فصلنامه یافته 21، شماره 1 (1398): 122-134. magiran.com/p1977766
Fatemeh Nabipour, Mohammad Fazilati, Behroze Dousti, Reza Mir Derikvand, "Evaluation of the Antifungal effects of various Extracts of the Aerial part and Root of Echium italicum on Candida albicans compared with two common antibiotics", Yafteh 21, no.1 (2019): 122-134. magiran.com/p1977766
فاطمه نبی پور، محمد فضیلتی، بهروز دوستی، رضا میردریکوند، (1398). 'بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه Echium italicum بر کاندیدا آلبیکنس و مقایسه آن ها با دو آنتی بیوتیک رایج'، فصلنامه یافته، 21(1)، صص.122-134. magiran.com/p1977766
Fatemeh Nabipour, Mohammad Fazilati, Behroze Dousti, Reza Mir Derikvand, (2019). 'Evaluation of the Antifungal effects of various Extracts of the Aerial part and Root of Echium italicum on Candida albicans compared with two common antibiotics', Yafteh, 21(1), pp.122-134. magiran.com/p1977766
فاطمه نبی پور؛ محمد فضیلتی؛ بهروز دوستی؛ رضا میردریکوند. "بررسی اثرات ضدقارچی عصاره های مختلف بخش هوایی و ریشه گیاه Echium italicum بر کاندیدا آلبیکنس و مقایسه آن ها با دو آنتی بیوتیک رایج". فصلنامه یافته، 21 ،1 ، 1398، 122-134. magiran.com/p1977766
Fatemeh Nabipour; Mohammad Fazilati; Behroze Dousti; Reza Mir Derikvand. "Evaluation of the Antifungal effects of various Extracts of the Aerial part and Root of Echium italicum on Candida albicans compared with two common antibiotics", Yafteh, 21, 1, 2019, 122-134. magiran.com/p1977766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال