ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدحسن صیف ، سعید مظلومیان، سیدمحمدباقر حسینی، طیبه محمدی نیا، (1398). مدل علی شایستگی های اخلاقی دبیران مقطع متوسطه مورد مطالعه: شهر شیراز، فصلنامه اخلاق زیستی، 8(30)، 55-68. magiran.com/p1977997
Mohammad Hassan Seif , Saeid Mazlomian, Mohammad Bagher Hosseini, Tayebeh Mohammadinia, (2019). A Causal Model for Moral Competencies of High School Teachers, Bioethics Journal, 8(30), 55-68. magiran.com/p1977997
محمدحسن صیف ، سعید مظلومیان، سیدمحمدباقر حسینی، طیبه محمدی نیا، مدل علی شایستگی های اخلاقی دبیران مقطع متوسطه مورد مطالعه: شهر شیراز. فصلنامه اخلاق زیستی، 1398؛ 8(30): 55-68. magiran.com/p1977997
Mohammad Hassan Seif , Saeid Mazlomian, Mohammad Bagher Hosseini, Tayebeh Mohammadinia, A Causal Model for Moral Competencies of High School Teachers, Bioethics Journal, 2019; 8(30): 55-68. magiran.com/p1977997
محمدحسن صیف ، سعید مظلومیان، سیدمحمدباقر حسینی، طیبه محمدی نیا، "مدل علی شایستگی های اخلاقی دبیران مقطع متوسطه مورد مطالعه: شهر شیراز"، فصلنامه اخلاق زیستی 8، شماره 30 (1398): 55-68. magiran.com/p1977997
Mohammad Hassan Seif , Saeid Mazlomian, Mohammad Bagher Hosseini, Tayebeh Mohammadinia, "A Causal Model for Moral Competencies of High School Teachers", Bioethics Journal 8, no.30 (2019): 55-68. magiran.com/p1977997
محمدحسن صیف ، سعید مظلومیان، سیدمحمدباقر حسینی، طیبه محمدی نیا، (1398). 'مدل علی شایستگی های اخلاقی دبیران مقطع متوسطه مورد مطالعه: شهر شیراز'، فصلنامه اخلاق زیستی، 8(30)، صص.55-68. magiran.com/p1977997
Mohammad Hassan Seif , Saeid Mazlomian, Mohammad Bagher Hosseini, Tayebeh Mohammadinia, (2019). 'A Causal Model for Moral Competencies of High School Teachers', Bioethics Journal, 8(30), pp.55-68. magiran.com/p1977997
محمدحسن صیف ؛ سعید مظلومیان؛ سیدمحمدباقر حسینی؛ طیبه محمدی نیا. "مدل علی شایستگی های اخلاقی دبیران مقطع متوسطه مورد مطالعه: شهر شیراز". فصلنامه اخلاق زیستی، 8 ،30 ، 1398، 55-68. magiran.com/p1977997
Mohammad Hassan Seif ; Saeid Mazlomian; Mohammad Bagher Hosseini; Tayebeh Mohammadinia. "A Causal Model for Moral Competencies of High School Teachers", Bioethics Journal, 8, 30, 2019, 55-68. magiran.com/p1977997
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال