ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی پادروند، لیلا زنگنه، محسن عزتی، (1398). همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایران و ترکیه، ماهنامه پژوهش ملل، 4(41)، 25-42. magiran.com/p1978068
Mahdi Padarvand, Zahra Zanganeh, Mohsen Ezzati, (2019). Referendum on the Independence of the Kurdistan Region and the Emergence of a Balance of Threat in Relations between Iran and Turkey, International Journal of Nations Research, 4(41), 25-42. magiran.com/p1978068
مهدی پادروند، لیلا زنگنه، محسن عزتی، همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایران و ترکیه. ماهنامه پژوهش ملل، 1398؛ 4(41): 25-42. magiran.com/p1978068
Mahdi Padarvand, Zahra Zanganeh, Mohsen Ezzati, Referendum on the Independence of the Kurdistan Region and the Emergence of a Balance of Threat in Relations between Iran and Turkey, International Journal of Nations Research, 2019; 4(41): 25-42. magiran.com/p1978068
مهدی پادروند، لیلا زنگنه، محسن عزتی، "همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایران و ترکیه"، ماهنامه پژوهش ملل 4، شماره 41 (1398): 25-42. magiran.com/p1978068
Mahdi Padarvand, Zahra Zanganeh, Mohsen Ezzati, "Referendum on the Independence of the Kurdistan Region and the Emergence of a Balance of Threat in Relations between Iran and Turkey", International Journal of Nations Research 4, no.41 (2019): 25-42. magiran.com/p1978068
مهدی پادروند، لیلا زنگنه، محسن عزتی، (1398). 'همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایران و ترکیه'، ماهنامه پژوهش ملل، 4(41)، صص.25-42. magiran.com/p1978068
Mahdi Padarvand, Zahra Zanganeh, Mohsen Ezzati, (2019). 'Referendum on the Independence of the Kurdistan Region and the Emergence of a Balance of Threat in Relations between Iran and Turkey', International Journal of Nations Research, 4(41), pp.25-42. magiran.com/p1978068
مهدی پادروند؛ لیلا زنگنه؛ محسن عزتی. "همه پرسی استقلال اقلیم کردستان و پدیداری موازنه تهدید در روابط ایران و ترکیه". ماهنامه پژوهش ملل، 4 ،41 ، 1398، 25-42. magiran.com/p1978068
Mahdi Padarvand; Zahra Zanganeh; Mohsen Ezzati. "Referendum on the Independence of the Kurdistan Region and the Emergence of a Balance of Threat in Relations between Iran and Turkey", International Journal of Nations Research, 4, 41, 2019, 25-42. magiran.com/p1978068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال