ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضوان نجفی، علی سنایی، عظیم حمزئیان، (1398). بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر غزالی و هانس کونگ و تثبیت مبانی متافیزیکی، پژوهش نامه اخلاق، 11(42)، 171-188. magiran.com/p1978070
Rezvan Najafi, Ali Sanaee, Azim Hamzeian, (2019). The Study of the Relationship between Religion and Ethics from Ghazali and Hans Kung and the Consolidation of its Metaphysical Foundations Based on Idealist Ethics, Research Quarterly in Islamic Ethics, 11(42), 171-188. magiran.com/p1978070
رضوان نجفی، علی سنایی، عظیم حمزئیان، بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر غزالی و هانس کونگ و تثبیت مبانی متافیزیکی. پژوهش نامه اخلاق، 1398؛ 11(42): 171-188. magiran.com/p1978070
Rezvan Najafi, Ali Sanaee, Azim Hamzeian, The Study of the Relationship between Religion and Ethics from Ghazali and Hans Kung and the Consolidation of its Metaphysical Foundations Based on Idealist Ethics, Research Quarterly in Islamic Ethics, 2019; 11(42): 171-188. magiran.com/p1978070
رضوان نجفی، علی سنایی، عظیم حمزئیان، "بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر غزالی و هانس کونگ و تثبیت مبانی متافیزیکی"، پژوهش نامه اخلاق 11، شماره 42 (1398): 171-188. magiran.com/p1978070
Rezvan Najafi, Ali Sanaee, Azim Hamzeian, "The Study of the Relationship between Religion and Ethics from Ghazali and Hans Kung and the Consolidation of its Metaphysical Foundations Based on Idealist Ethics", Research Quarterly in Islamic Ethics 11, no.42 (2019): 171-188. magiran.com/p1978070
رضوان نجفی، علی سنایی، عظیم حمزئیان، (1398). 'بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر غزالی و هانس کونگ و تثبیت مبانی متافیزیکی'، پژوهش نامه اخلاق، 11(42)، صص.171-188. magiran.com/p1978070
Rezvan Najafi, Ali Sanaee, Azim Hamzeian, (2019). 'The Study of the Relationship between Religion and Ethics from Ghazali and Hans Kung and the Consolidation of its Metaphysical Foundations Based on Idealist Ethics', Research Quarterly in Islamic Ethics, 11(42), pp.171-188. magiran.com/p1978070
رضوان نجفی؛ علی سنایی؛ عظیم حمزئیان. "بررسی رابطه دین و اخلاق از منظر غزالی و هانس کونگ و تثبیت مبانی متافیزیکی". پژوهش نامه اخلاق، 11 ،42 ، 1398، 171-188. magiran.com/p1978070
Rezvan Najafi; Ali Sanaee; Azim Hamzeian. "The Study of the Relationship between Religion and Ethics from Ghazali and Hans Kung and the Consolidation of its Metaphysical Foundations Based on Idealist Ethics", Research Quarterly in Islamic Ethics, 11, 42, 2019, 171-188. magiran.com/p1978070
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال