ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مسلمی، مهین قمی، سید داود محمدی ، (1397). رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9(4)، 229-242. magiran.com/p1978089
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Seyed Davood Mohammadi , (2019). The Relationship between Creativity with Mental Health and Academic Achievement in Students at Qom University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 9(4), 229-242. magiran.com/p1978089
زهرا مسلمی، مهین قمی، سید داود محمدی ، رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1397؛ 9(4): 229-242. magiran.com/p1978089
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Seyed Davood Mohammadi , The Relationship between Creativity with Mental Health and Academic Achievement in Students at Qom University of Medical Sciences, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 9(4): 229-242. magiran.com/p1978089
زهرا مسلمی، مهین قمی، سید داود محمدی ، "رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 9، شماره 4 (1397): 229-242. magiran.com/p1978089
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Seyed Davood Mohammadi , "The Relationship between Creativity with Mental Health and Academic Achievement in Students at Qom University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur 9, no.4 (2019): 229-242. magiran.com/p1978089
زهرا مسلمی، مهین قمی، سید داود محمدی ، (1397). 'رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9(4)، صص.229-242. magiran.com/p1978089
Zahra Moslemi, Mahin Ghomi, Seyed Davood Mohammadi , (2019). 'The Relationship between Creativity with Mental Health and Academic Achievement in Students at Qom University of Medical Sciences', Educational Developement of Jundishapur, 9(4), pp.229-242. magiran.com/p1978089
زهرا مسلمی؛ مهین قمی؛ سید داود محمدی . "رابطه بین خلاقیت با سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9 ،4 ، 1397، 229-242. magiran.com/p1978089
Zahra Moslemi; Mahin Ghomi; Seyed Davood Mohammadi . "The Relationship between Creativity with Mental Health and Academic Achievement in Students at Qom University of Medical Sciences", Educational Developement of Jundishapur, 9, 4, 2019, 229-242. magiran.com/p1978089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال