ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عارف ریاحی ، علی اصغر رضوی، علی محمد رمضانپور، (1397). بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی و عوامل مرتبط با آن، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9(4)، 269-282. magiran.com/p1978093
Aref Riahi , Ali Asghar Razavi, Ali Mohammad Ramzanpour, (2019). Study on Using, Awareness and Satisfaction rate of Scientific Database and related factors by students at Mazandaran University of Medical Science, Educational Developement of Jundishapur, 9(4), 269-282. magiran.com/p1978093
عارف ریاحی ، علی اصغر رضوی، علی محمد رمضانپور، بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی و عوامل مرتبط با آن. فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 1397؛ 9(4): 269-282. magiran.com/p1978093
Aref Riahi , Ali Asghar Razavi, Ali Mohammad Ramzanpour, Study on Using, Awareness and Satisfaction rate of Scientific Database and related factors by students at Mazandaran University of Medical Science, Educational Developement of Jundishapur, 2019; 9(4): 269-282. magiran.com/p1978093
عارف ریاحی ، علی اصغر رضوی، علی محمد رمضانپور، "بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی و عوامل مرتبط با آن"، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور 9، شماره 4 (1397): 269-282. magiran.com/p1978093
Aref Riahi , Ali Asghar Razavi, Ali Mohammad Ramzanpour, "Study on Using, Awareness and Satisfaction rate of Scientific Database and related factors by students at Mazandaran University of Medical Science", Educational Developement of Jundishapur 9, no.4 (2019): 269-282. magiran.com/p1978093
عارف ریاحی ، علی اصغر رضوی، علی محمد رمضانپور، (1397). 'بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی و عوامل مرتبط با آن'، فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9(4)، صص.269-282. magiran.com/p1978093
Aref Riahi , Ali Asghar Razavi, Ali Mohammad Ramzanpour, (2019). 'Study on Using, Awareness and Satisfaction rate of Scientific Database and related factors by students at Mazandaran University of Medical Science', Educational Developement of Jundishapur, 9(4), pp.269-282. magiran.com/p1978093
عارف ریاحی ؛ علی اصغر رضوی؛ علی محمد رمضانپور. "بررسی میزان استفاده، آشنایی و رضایت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پایگاه‏های اطلاعات علمی و عوامل مرتبط با آن". فصلنامه توسعه ی آموزش جندی شاپور، 9 ،4 ، 1397، 269-282. magiran.com/p1978093
Aref Riahi ; Ali Asghar Razavi; Ali Mohammad Ramzanpour. "Study on Using, Awareness and Satisfaction rate of Scientific Database and related factors by students at Mazandaran University of Medical Science", Educational Developement of Jundishapur, 9, 4, 2019, 269-282. magiran.com/p1978093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال