ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید جهانگیری، علیرضا ازغندی، ناصر گروسی، (1398). بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع)، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11(38)، 53-76. magiran.com/p1978160
Saeed Jahangiri , Alireza Azghandi, Naser Garusi, (2019). Donald Trump Foreign Policy Survey in the Middle East (Objectives and Interests), Political International Researches, 11(38), 53-76. magiran.com/p1978160
سعید جهانگیری، علیرضا ازغندی، ناصر گروسی، بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع). فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 1398؛ 11(38): 53-76. magiran.com/p1978160
Saeed Jahangiri , Alireza Azghandi, Naser Garusi, Donald Trump Foreign Policy Survey in the Middle East (Objectives and Interests), Political International Researches, 2019; 11(38): 53-76. magiran.com/p1978160
سعید جهانگیری، علیرضا ازغندی، ناصر گروسی، "بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع)"، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی 11، شماره 38 (1398): 53-76. magiran.com/p1978160
Saeed Jahangiri , Alireza Azghandi, Naser Garusi, "Donald Trump Foreign Policy Survey in the Middle East (Objectives and Interests)", Political International Researches 11, no.38 (2019): 53-76. magiran.com/p1978160
سعید جهانگیری، علیرضا ازغندی، ناصر گروسی، (1398). 'بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع)'، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11(38)، صص.53-76. magiran.com/p1978160
Saeed Jahangiri , Alireza Azghandi, Naser Garusi, (2019). 'Donald Trump Foreign Policy Survey in the Middle East (Objectives and Interests)', Political International Researches, 11(38), pp.53-76. magiran.com/p1978160
سعید جهانگیری؛ علیرضا ازغندی؛ ناصر گروسی. "بررسی سیاست خارجی دونالد ترامپ در خاور میانه (اهداف و منافع)". فصلنامه تحقیقات سیاسی بین المللی، 11 ،38 ، 1398، 53-76. magiran.com/p1978160
Saeed Jahangiri ; Alireza Azghandi; Naser Garusi. "Donald Trump Foreign Policy Survey in the Middle East (Objectives and Interests)", Political International Researches, 11, 38, 2019, 53-76. magiran.com/p1978160
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال