ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا نخستین روحی، محمدحسین رضایی مقدم، توحید رحیم پور، (1398). ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(20)، 53-66. magiran.com/p1978203
Mahsa Nakhostinrouhi, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Tohid Rahimpour, (2019). Evaluating the Aquifer Vulnerability in Ajabshir Plain to Prevent Contamination Risks and Apply Optimal Management, Journal of Natural environment hazards, 8(20), 53-66. magiran.com/p1978203
مهسا نخستین روحی، محمدحسین رضایی مقدم، توحید رحیم پور، ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه. مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(20): 53-66. magiran.com/p1978203
Mahsa Nakhostinrouhi, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Tohid Rahimpour, Evaluating the Aquifer Vulnerability in Ajabshir Plain to Prevent Contamination Risks and Apply Optimal Management, Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(20): 53-66. magiran.com/p1978203
مهسا نخستین روحی، محمدحسین رضایی مقدم، توحید رحیم پور، "ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 20 (1398): 53-66. magiran.com/p1978203
Mahsa Nakhostinrouhi, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Tohid Rahimpour, "Evaluating the Aquifer Vulnerability in Ajabshir Plain to Prevent Contamination Risks and Apply Optimal Management", Journal of Natural environment hazards 8, no.20 (2019): 53-66. magiran.com/p1978203
مهسا نخستین روحی، محمدحسین رضایی مقدم، توحید رحیم پور، (1398). 'ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(20)، صص.53-66. magiran.com/p1978203
Mahsa Nakhostinrouhi, Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam , Tohid Rahimpour, (2019). 'Evaluating the Aquifer Vulnerability in Ajabshir Plain to Prevent Contamination Risks and Apply Optimal Management', Journal of Natural environment hazards, 8(20), pp.53-66. magiran.com/p1978203
مهسا نخستین روحی؛ محمدحسین رضایی مقدم؛ توحید رحیم پور. "ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،20 ، 1398، 53-66. magiran.com/p1978203
Mahsa Nakhostinrouhi; Mohammad Hossein Rezaei Moghaddam ; Tohid Rahimpour. "Evaluating the Aquifer Vulnerability in Ajabshir Plain to Prevent Contamination Risks and Apply Optimal Management", Journal of Natural environment hazards, 8, 20, 2019, 53-66. magiran.com/p1978203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال