ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا طلایی، حمیدرضا پیروان، فرزانه عظیمی مطعم، (1398). ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران)، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(20)، 147-165. magiran.com/p1978205
Reza Talaei , Hamidreza Peyrowan, Farzaneh Azimi Motem, (2019). Environmental assessment of contaminated soils in Dostbaiglou mine (north of Meshginshahr - Iran), Journal of Natural environment hazards, 8(20), 147-165. magiran.com/p1978205
رضا طلایی، حمیدرضا پیروان، فرزانه عظیمی مطعم، ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران). مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(20): 147-165. magiran.com/p1978205
Reza Talaei , Hamidreza Peyrowan, Farzaneh Azimi Motem, Environmental assessment of contaminated soils in Dostbaiglou mine (north of Meshginshahr - Iran), Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(20): 147-165. magiran.com/p1978205
رضا طلایی، حمیدرضا پیروان، فرزانه عظیمی مطعم، "ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران)"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 20 (1398): 147-165. magiran.com/p1978205
Reza Talaei , Hamidreza Peyrowan, Farzaneh Azimi Motem, "Environmental assessment of contaminated soils in Dostbaiglou mine (north of Meshginshahr - Iran)", Journal of Natural environment hazards 8, no.20 (2019): 147-165. magiran.com/p1978205
رضا طلایی، حمیدرضا پیروان، فرزانه عظیمی مطعم، (1398). 'ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران)'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(20)، صص.147-165. magiran.com/p1978205
Reza Talaei , Hamidreza Peyrowan, Farzaneh Azimi Motem, (2019). 'Environmental assessment of contaminated soils in Dostbaiglou mine (north of Meshginshahr - Iran)', Journal of Natural environment hazards, 8(20), pp.147-165. magiran.com/p1978205
رضا طلایی؛ حمیدرضا پیروان؛ فرزانه عظیمی مطعم. "ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران)". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،20 ، 1398، 147-165. magiran.com/p1978205
Reza Talaei ; Hamidreza Peyrowan; Farzaneh Azimi Motem. "Environmental assessment of contaminated soils in Dostbaiglou mine (north of Meshginshahr - Iran)", Journal of Natural environment hazards, 8, 20, 2019, 147-165. magiran.com/p1978205
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال