ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، (1398). سنجش فضایی ظرفیت تاب آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(20)، 167-196. magiran.com/p1978206
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, (2019). A spatial assessment of the infrastructure resilience capacity in rural communities of Bojnourd County by FAHP model and fuzzy logic in GIS, Journal of Natural environment hazards, 8(20), 167-196. magiran.com/p1978206
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، سنجش فضایی ظرفیت تاب آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS. مجله مخاطرات محیط طبیعی، 1398؛ 8(20): 167-196. magiran.com/p1978206
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, A spatial assessment of the infrastructure resilience capacity in rural communities of Bojnourd County by FAHP model and fuzzy logic in GIS, Journal of Natural environment hazards, 2019; 8(20): 167-196. magiran.com/p1978206
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، "سنجش فضایی ظرفیت تاب آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS"، مجله مخاطرات محیط طبیعی 8، شماره 20 (1398): 167-196. magiran.com/p1978206
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, "A spatial assessment of the infrastructure resilience capacity in rural communities of Bojnourd County by FAHP model and fuzzy logic in GIS", Journal of Natural environment hazards 8, no.20 (2019): 167-196. magiran.com/p1978206
علی اکبر عنابستانی، مهدی جوانشیری، (1398). 'سنجش فضایی ظرفیت تاب آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS'، مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8(20)، صص.167-196. magiran.com/p1978206
Aliakbar Anabestani , Mahdi Javanshiri, (2019). 'A spatial assessment of the infrastructure resilience capacity in rural communities of Bojnourd County by FAHP model and fuzzy logic in GIS', Journal of Natural environment hazards, 8(20), pp.167-196. magiran.com/p1978206
علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری. "سنجش فضایی ظرفیت تاب آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS". مجله مخاطرات محیط طبیعی، 8 ،20 ، 1398، 167-196. magiran.com/p1978206
Aliakbar Anabestani ; Mahdi Javanshiri. "A spatial assessment of the infrastructure resilience capacity in rural communities of Bojnourd County by FAHP model and fuzzy logic in GIS", Journal of Natural environment hazards, 8, 20, 2019, 167-196. magiran.com/p1978206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال