ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی خان محمدی اطاقسرا، حامد دهقانان، وحید ناصحی فر، جهانیار بامدادصوفی، (1398). عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 23(1)، 123-142. magiran.com/p1978235
Morteza Khanmohammadi Otaghsara, Hamed Dehghanan, Vahid Nasehifar, Jahanyar Bamdadsofi, (2019). Effective factors of multilevel performance management based on a balanced scorecard (Case Study: Applied Higher Education Institution of Applied Water and Power), Management Research in Iran, 23(1), 123-142. magiran.com/p1978235
مرتضی خان محمدی اطاقسرا، حامد دهقانان، وحید ناصحی فر، جهانیار بامدادصوفی، عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق. فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 1398؛ 23(1): 123-142. magiran.com/p1978235
Morteza Khanmohammadi Otaghsara, Hamed Dehghanan, Vahid Nasehifar, Jahanyar Bamdadsofi, Effective factors of multilevel performance management based on a balanced scorecard (Case Study: Applied Higher Education Institution of Applied Water and Power), Management Research in Iran, 2019; 23(1): 123-142. magiran.com/p1978235
مرتضی خان محمدی اطاقسرا، حامد دهقانان، وحید ناصحی فر، جهانیار بامدادصوفی، "عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق"، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران) 23، شماره 1 (1398): 123-142. magiran.com/p1978235
Morteza Khanmohammadi Otaghsara, Hamed Dehghanan, Vahid Nasehifar, Jahanyar Bamdadsofi, "Effective factors of multilevel performance management based on a balanced scorecard (Case Study: Applied Higher Education Institution of Applied Water and Power)", Management Research in Iran 23, no.1 (2019): 123-142. magiran.com/p1978235
مرتضی خان محمدی اطاقسرا، حامد دهقانان، وحید ناصحی فر، جهانیار بامدادصوفی، (1398). 'عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق'، فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 23(1)، صص.123-142. magiran.com/p1978235
Morteza Khanmohammadi Otaghsara, Hamed Dehghanan, Vahid Nasehifar, Jahanyar Bamdadsofi, (2019). 'Effective factors of multilevel performance management based on a balanced scorecard (Case Study: Applied Higher Education Institution of Applied Water and Power)', Management Research in Iran, 23(1), pp.123-142. magiran.com/p1978235
مرتضی خان محمدی اطاقسرا؛ حامد دهقانان؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامدادصوفی. "عوامل موثر در مدیریت عملکرد چندسطحی بر مبنای کارت امتیازی متوازن مورد مطالعه: موسسه آموزش عالی علمی کاربردی صنعت آب و برق". فصلنامه مدرس علوم انسانی (پژوهش های مدیریت در ایران)، 23 ،1 ، 1398، 123-142. magiran.com/p1978235
Morteza Khanmohammadi Otaghsara; Hamed Dehghanan; Vahid Nasehifar; Jahanyar Bamdadsofi. "Effective factors of multilevel performance management based on a balanced scorecard (Case Study: Applied Higher Education Institution of Applied Water and Power)", Management Research in Iran, 23, 1, 2019, 123-142. magiran.com/p1978235
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال