به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی الیاسی، منوچهر منطقی، جهانیار بامدادصوفی، سید محمد میرباقری، (1397). بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(42)، 121-139. magiran.com/p1978576
Mahdi Elyasi , Manochehr Manteghi, Jahanyar Bamdadsoofi, Seyed Mohammad Mirbagheri, (2019). Review policies of catching up in emerging companies in aviation industry and present a pattern for Iranian aviation industry, Journal of Improvement Management, 12(42), 121-139. magiran.com/p1978576
مهدی الیاسی، منوچهر منطقی، جهانیار بامدادصوفی، سید محمد میرباقری، بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران. فصلنامه بهبود مدیریت، 1397؛ 12(42): 121-139. magiran.com/p1978576
Mahdi Elyasi , Manochehr Manteghi, Jahanyar Bamdadsoofi, Seyed Mohammad Mirbagheri, Review policies of catching up in emerging companies in aviation industry and present a pattern for Iranian aviation industry, Journal of Improvement Management, 2019; 12(42): 121-139. magiran.com/p1978576
مهدی الیاسی، منوچهر منطقی، جهانیار بامدادصوفی، سید محمد میرباقری، "بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران"، فصلنامه بهبود مدیریت 12، شماره 42 (1397): 121-139. magiran.com/p1978576
Mahdi Elyasi , Manochehr Manteghi, Jahanyar Bamdadsoofi, Seyed Mohammad Mirbagheri, "Review policies of catching up in emerging companies in aviation industry and present a pattern for Iranian aviation industry", Journal of Improvement Management 12, no.42 (2019): 121-139. magiran.com/p1978576
مهدی الیاسی، منوچهر منطقی، جهانیار بامدادصوفی، سید محمد میرباقری، (1397). 'بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران'، فصلنامه بهبود مدیریت، 12(42)، صص.121-139. magiran.com/p1978576
Mahdi Elyasi , Manochehr Manteghi, Jahanyar Bamdadsoofi, Seyed Mohammad Mirbagheri, (2019). 'Review policies of catching up in emerging companies in aviation industry and present a pattern for Iranian aviation industry', Journal of Improvement Management, 12(42), pp.121-139. magiran.com/p1978576
مهدی الیاسی؛ منوچهر منطقی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ سید محمد میرباقری. "بررسی راهبردهای همپایی شرکت های نوظهور در صنعت هوایی و دلالت هایی برای صنعت هوایی ایران". فصلنامه بهبود مدیریت، 12 ،42 ، 1397، 121-139. magiran.com/p1978576
Mahdi Elyasi ; Manochehr Manteghi; Jahanyar Bamdadsoofi; Seyed Mohammad Mirbagheri. "Review policies of catching up in emerging companies in aviation industry and present a pattern for Iranian aviation industry", Journal of Improvement Management, 12, 42, 2019, 121-139. magiran.com/p1978576
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال