ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان بردبار، امین رضا نشاط، سامان جوادی، (1398). استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(1)، 314-326. magiran.com/p1978608
Mojgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, (2019). Using Fuzzy logic and AHP models to modify GALDIT model in coastal aquifer vulnerability assessment, Iran Water Resources Research, 15(1), 314-326. magiran.com/p1978608
مژگان بردبار، امین رضا نشاط، سامان جوادی، استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی. مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(1): 314-326. magiran.com/p1978608
Mojgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, Using Fuzzy logic and AHP models to modify GALDIT model in coastal aquifer vulnerability assessment, Iran Water Resources Research, 2019; 15(1): 314-326. magiran.com/p1978608
مژگان بردبار، امین رضا نشاط، سامان جوادی، "استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 1 (1398): 314-326. magiran.com/p1978608
Mojgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, "Using Fuzzy logic and AHP models to modify GALDIT model in coastal aquifer vulnerability assessment", Iran Water Resources Research 15, no.1 (2019): 314-326. magiran.com/p1978608
مژگان بردبار، امین رضا نشاط، سامان جوادی، (1398). 'استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(1)، صص.314-326. magiran.com/p1978608
Mojgan Bordbar, Aminreza Neshat , Saman Javadi, (2019). 'Using Fuzzy logic and AHP models to modify GALDIT model in coastal aquifer vulnerability assessment', Iran Water Resources Research, 15(1), pp.314-326. magiran.com/p1978608
مژگان بردبار؛ امین رضا نشاط؛ سامان جوادی. "استفاده از مدل های Fuzzy logic و AHP برای اصلاح مدل GALDIT در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان ساحلی". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،1 ، 1398، 314-326. magiran.com/p1978608
Mojgan Bordbar; Aminreza Neshat ; Saman Javadi. "Using Fuzzy logic and AHP models to modify GALDIT model in coastal aquifer vulnerability assessment", Iran Water Resources Research, 15, 1, 2019, 314-326. magiran.com/p1978608
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال