ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه ذرتی پور، لمیا نیسی، منا گلابی، اعظم بزاز، امین ذرتی پور، (1398). شبیه سازی و مقایسه ی تبخیر و تعرق پتانسیل به روش های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی ودرخت تصمیم گیریM5 (مطالعه موردی؛ ایستگاه سینوپتیک شیراز )، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(1)، 255-260. magiran.com/p1978613
Elaheh Zorati Pur, Lamia Neisi, Azam Bazaz, Amin Zoratipur, (2019). Simulation and Comparison of Potential Evapotranspiration by Artificial Neural Networks, ANFIS (Fuzzy Neural Network) and Decision Making M5 (Case Study; Synaptic Station of Shiraz), Iran Water Resources Research, 15(1), 255-260. magiran.com/p1978613
الهه ذرتی پور، لمیا نیسی، منا گلابی، اعظم بزاز، امین ذرتی پور، شبیه سازی و مقایسه ی تبخیر و تعرق پتانسیل به روش های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی ودرخت تصمیم گیریM5 (مطالعه موردی؛ ایستگاه سینوپتیک شیراز ). مجله تحقیقات منابع آب ایران، 1398؛ 15(1): 255-260. magiran.com/p1978613
Elaheh Zorati Pur, Lamia Neisi, Azam Bazaz, Amin Zoratipur, Simulation and Comparison of Potential Evapotranspiration by Artificial Neural Networks, ANFIS (Fuzzy Neural Network) and Decision Making M5 (Case Study; Synaptic Station of Shiraz), Iran Water Resources Research, 2019; 15(1): 255-260. magiran.com/p1978613
الهه ذرتی پور، لمیا نیسی، منا گلابی، اعظم بزاز، امین ذرتی پور، "شبیه سازی و مقایسه ی تبخیر و تعرق پتانسیل به روش های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی ودرخت تصمیم گیریM5 (مطالعه موردی؛ ایستگاه سینوپتیک شیراز )"، مجله تحقیقات منابع آب ایران 15، شماره 1 (1398): 255-260. magiran.com/p1978613
Elaheh Zorati Pur, Lamia Neisi, Azam Bazaz, Amin Zoratipur, "Simulation and Comparison of Potential Evapotranspiration by Artificial Neural Networks, ANFIS (Fuzzy Neural Network) and Decision Making M5 (Case Study; Synaptic Station of Shiraz)", Iran Water Resources Research 15, no.1 (2019): 255-260. magiran.com/p1978613
الهه ذرتی پور، لمیا نیسی، منا گلابی، اعظم بزاز، امین ذرتی پور، (1398). 'شبیه سازی و مقایسه ی تبخیر و تعرق پتانسیل به روش های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی ودرخت تصمیم گیریM5 (مطالعه موردی؛ ایستگاه سینوپتیک شیراز )'، مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15(1)، صص.255-260. magiran.com/p1978613
Elaheh Zorati Pur, Lamia Neisi, Azam Bazaz, Amin Zoratipur, (2019). 'Simulation and Comparison of Potential Evapotranspiration by Artificial Neural Networks, ANFIS (Fuzzy Neural Network) and Decision Making M5 (Case Study; Synaptic Station of Shiraz)', Iran Water Resources Research, 15(1), pp.255-260. magiran.com/p1978613
الهه ذرتی پور؛ لمیا نیسی؛ منا گلابی؛ اعظم بزاز؛ امین ذرتی پور. "شبیه سازی و مقایسه ی تبخیر و تعرق پتانسیل به روش های شبکه عصبی مصنوعی، نروفازی ودرخت تصمیم گیریM5 (مطالعه موردی؛ ایستگاه سینوپتیک شیراز )". مجله تحقیقات منابع آب ایران، 15 ،1 ، 1398، 255-260. magiran.com/p1978613
Elaheh Zorati Pur; Lamia Neisi; Azam Bazaz; Amin Zoratipur. "Simulation and Comparison of Potential Evapotranspiration by Artificial Neural Networks, ANFIS (Fuzzy Neural Network) and Decision Making M5 (Case Study; Synaptic Station of Shiraz)", Iran Water Resources Research, 15, 1, 2019, 255-260. magiran.com/p1978613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال