ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
افسانه زازرمی عزیزی، عبدالرضا سیاره، (1398). برآورد پارامترهای توزیع بر نوع 3 دو متغیره با روش EM، پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 18(1)، 133-155. magiran.com/p1978637
Afsaneh Azizi, Abdolreza Sayyareh, (2019). Estimating the Parameters of the‎ ‎Bivariate Burr Type III‎ ‎Distribution by EM Algorithm, Journal of Iranian Statistical Society, 18(1), 133-155. magiran.com/p1978637
افسانه زازرمی عزیزی، عبدالرضا سیاره، برآورد پارامترهای توزیع بر نوع 3 دو متغیره با روش EM. پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 1398؛ 18(1): 133-155. magiran.com/p1978637
Afsaneh Azizi, Abdolreza Sayyareh, Estimating the Parameters of the‎ ‎Bivariate Burr Type III‎ ‎Distribution by EM Algorithm, Journal of Iranian Statistical Society, 2019; 18(1): 133-155. magiran.com/p1978637
افسانه زازرمی عزیزی، عبدالرضا سیاره، "برآورد پارامترهای توزیع بر نوع 3 دو متغیره با روش EM"، پژوهشنامه انجمن آمار ایران 18، شماره 1 (1398): 133-155. magiran.com/p1978637
Afsaneh Azizi, Abdolreza Sayyareh, "Estimating the Parameters of the‎ ‎Bivariate Burr Type III‎ ‎Distribution by EM Algorithm", Journal of Iranian Statistical Society 18, no.1 (2019): 133-155. magiran.com/p1978637
افسانه زازرمی عزیزی، عبدالرضا سیاره، (1398). 'برآورد پارامترهای توزیع بر نوع 3 دو متغیره با روش EM'، پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 18(1)، صص.133-155. magiran.com/p1978637
Afsaneh Azizi, Abdolreza Sayyareh, (2019). 'Estimating the Parameters of the‎ ‎Bivariate Burr Type III‎ ‎Distribution by EM Algorithm', Journal of Iranian Statistical Society, 18(1), pp.133-155. magiran.com/p1978637
افسانه زازرمی عزیزی؛ عبدالرضا سیاره. "برآورد پارامترهای توزیع بر نوع 3 دو متغیره با روش EM". پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 18 ،1 ، 1398، 133-155. magiran.com/p1978637
Afsaneh Azizi; Abdolreza Sayyareh. "Estimating the Parameters of the‎ ‎Bivariate Burr Type III‎ ‎Distribution by EM Algorithm", Journal of Iranian Statistical Society, 18, 1, 2019, 133-155. magiran.com/p1978637
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال