ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا توکلی، ناصررضا ارقامی، ملیحه عباس نژاد مشهدی، (1398). آزمون نیکویی برازش برای نرمال بودن برمبنای اندازه اطلاع بالاکریشنان-سنگوی، پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 18(1)، 177-190. magiran.com/p1978639
Mahsa Tavakoli, Naserreza Arghami, Malihe Abbasnejad, (2019). A Goodness of Fit Test For Normality Based on Balakrishnan-Sanghvi Information, Journal of Iranian Statistical Society, 18(1), 177-190. magiran.com/p1978639
مهسا توکلی، ناصررضا ارقامی، ملیحه عباس نژاد مشهدی، آزمون نیکویی برازش برای نرمال بودن برمبنای اندازه اطلاع بالاکریشنان-سنگوی. پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 1398؛ 18(1): 177-190. magiran.com/p1978639
Mahsa Tavakoli, Naserreza Arghami, Malihe Abbasnejad, A Goodness of Fit Test For Normality Based on Balakrishnan-Sanghvi Information, Journal of Iranian Statistical Society, 2019; 18(1): 177-190. magiran.com/p1978639
مهسا توکلی، ناصررضا ارقامی، ملیحه عباس نژاد مشهدی، "آزمون نیکویی برازش برای نرمال بودن برمبنای اندازه اطلاع بالاکریشنان-سنگوی"، پژوهشنامه انجمن آمار ایران 18، شماره 1 (1398): 177-190. magiran.com/p1978639
Mahsa Tavakoli, Naserreza Arghami, Malihe Abbasnejad, "A Goodness of Fit Test For Normality Based on Balakrishnan-Sanghvi Information", Journal of Iranian Statistical Society 18, no.1 (2019): 177-190. magiran.com/p1978639
مهسا توکلی، ناصررضا ارقامی، ملیحه عباس نژاد مشهدی، (1398). 'آزمون نیکویی برازش برای نرمال بودن برمبنای اندازه اطلاع بالاکریشنان-سنگوی'، پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 18(1)، صص.177-190. magiran.com/p1978639
Mahsa Tavakoli, Naserreza Arghami, Malihe Abbasnejad, (2019). 'A Goodness of Fit Test For Normality Based on Balakrishnan-Sanghvi Information', Journal of Iranian Statistical Society, 18(1), pp.177-190. magiran.com/p1978639
مهسا توکلی؛ ناصررضا ارقامی؛ ملیحه عباس نژاد مشهدی. "آزمون نیکویی برازش برای نرمال بودن برمبنای اندازه اطلاع بالاکریشنان-سنگوی". پژوهشنامه انجمن آمار ایران، 18 ،1 ، 1398، 177-190. magiran.com/p1978639
Mahsa Tavakoli; Naserreza Arghami; Malihe Abbasnejad. "A Goodness of Fit Test For Normality Based on Balakrishnan-Sanghvi Information", Journal of Iranian Statistical Society, 18, 1, 2019, 177-190. magiran.com/p1978639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال