ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، (1398). رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن، مجله مواد نوین، 9(3)، 39-47. magiran.com/p1978669
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, (2019). Deposition of spinel cobalt nickel on nickel foam by a constant current electrochemical method and its supercapacitor application, New Materials, 9(3), 39-47. magiran.com/p1978669
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن. مجله مواد نوین، 1398؛ 9(3): 39-47. magiran.com/p1978669
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, Deposition of spinel cobalt nickel on nickel foam by a constant current electrochemical method and its supercapacitor application, New Materials, 2019; 9(3): 39-47. magiran.com/p1978669
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، "رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن"، مجله مواد نوین 9، شماره 3 (1398): 39-47. magiran.com/p1978669
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, "Deposition of spinel cobalt nickel on nickel foam by a constant current electrochemical method and its supercapacitor application", New Materials 9, no.3 (2019): 39-47. magiran.com/p1978669
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، (1398). 'رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن'، مجله مواد نوین، 9(3)، صص.39-47. magiran.com/p1978669
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, (2019). 'Deposition of spinel cobalt nickel on nickel foam by a constant current electrochemical method and its supercapacitor application', New Materials, 9(3), pp.39-47. magiran.com/p1978669
مجید میرزایی؛ چنگیز دهقانیان. "رسوب نشانی اسپینل کبالتیت نیکل روی فوم نیکل به روش الکتروشیمیایی جریان ثابت و کاربرد ابرخازنی آن". مجله مواد نوین، 9 ،3 ، 1398، 39-47. magiran.com/p1978669
Majid Mirzaee ; Changiz Dehghanian. "Deposition of spinel cobalt nickel on nickel foam by a constant current electrochemical method and its supercapacitor application", New Materials, 9, 3, 2019, 39-47. magiran.com/p1978669
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال