ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه صابری لمراسکی، سعید بابایی، سیدمهدی پورمرتضوی، (1398). مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی، مجله مواد نوین، 9(3)، 63-75. magiran.com/p1978671
Masoomeh Saberi Lamraski, Saeed Babaee , Seied Mahdi Pourmortazavi, (2019). Study of optical properties, thermal behavior and thermal stability of coated PETN particles with Lithol rubine nano-pigment via ultrasonic technique using Taguchi experimental design method, New Materials, 9(3), 63-75. magiran.com/p1978671
معصومه صابری لمراسکی، سعید بابایی، سیدمهدی پورمرتضوی، مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی. مجله مواد نوین، 1398؛ 9(3): 63-75. magiran.com/p1978671
Masoomeh Saberi Lamraski, Saeed Babaee , Seied Mahdi Pourmortazavi, Study of optical properties, thermal behavior and thermal stability of coated PETN particles with Lithol rubine nano-pigment via ultrasonic technique using Taguchi experimental design method, New Materials, 2019; 9(3): 63-75. magiran.com/p1978671
معصومه صابری لمراسکی، سعید بابایی، سیدمهدی پورمرتضوی، "مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی"، مجله مواد نوین 9، شماره 3 (1398): 63-75. magiran.com/p1978671
Masoomeh Saberi Lamraski, Saeed Babaee , Seied Mahdi Pourmortazavi, "Study of optical properties, thermal behavior and thermal stability of coated PETN particles with Lithol rubine nano-pigment via ultrasonic technique using Taguchi experimental design method", New Materials 9, no.3 (2019): 63-75. magiran.com/p1978671
معصومه صابری لمراسکی، سعید بابایی، سیدمهدی پورمرتضوی، (1398). 'مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی'، مجله مواد نوین، 9(3)، صص.63-75. magiran.com/p1978671
Masoomeh Saberi Lamraski, Saeed Babaee , Seied Mahdi Pourmortazavi, (2019). 'Study of optical properties, thermal behavior and thermal stability of coated PETN particles with Lithol rubine nano-pigment via ultrasonic technique using Taguchi experimental design method', New Materials, 9(3), pp.63-75. magiran.com/p1978671
معصومه صابری لمراسکی؛ سعید بابایی؛ سیدمهدی پورمرتضوی. "مطالعه خواص نوری، رفتار حرارتی و پایداری گرمایی ذرات پنتااریتریتول تترانیترات پوشش دهی شده با نانورنگدانه لیتول روبین توسط تکنیک فراصوت با استفاده از روش طراحی آزمایش تاگوچی". مجله مواد نوین، 9 ،3 ، 1398، 63-75. magiran.com/p1978671
Masoomeh Saberi Lamraski; Saeed Babaee ; Seied Mahdi Pourmortazavi. "Study of optical properties, thermal behavior and thermal stability of coated PETN particles with Lithol rubine nano-pigment via ultrasonic technique using Taguchi experimental design method", New Materials, 9, 3, 2019, 63-75. magiran.com/p1978671
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال