ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه امیری، زهره طباطبایی نسب، محمد علی دهقان تفتی، (1398). بررسی ارتباط همزمان رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو منا، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(1)، 32-41. magiran.com/p1978708
Fateme Amiri, Zohre Tabataba'i, Nasab, Mohammad Ali Dehqantafti, (2019). Causal Simultaneous Relation Between Economic Growth, Health Expenditure and CO2 Emissions in MENA Countries, Tolooe Behdasht, 18(1), 32-41. magiran.com/p1978708
فاطمه امیری، زهره طباطبایی نسب، محمد علی دهقان تفتی، بررسی ارتباط همزمان رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو منا. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(1): 32-41. magiran.com/p1978708
Fateme Amiri, Zohre Tabataba'i, Nasab, Mohammad Ali Dehqantafti, Causal Simultaneous Relation Between Economic Growth, Health Expenditure and CO2 Emissions in MENA Countries, Tolooe Behdasht, 2019; 18(1): 32-41. magiran.com/p1978708
فاطمه امیری، زهره طباطبایی نسب، محمد علی دهقان تفتی، "بررسی ارتباط همزمان رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو منا"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 1 (1398): 32-41. magiran.com/p1978708
Fateme Amiri, Zohre Tabataba'i, Nasab, Mohammad Ali Dehqantafti, "Causal Simultaneous Relation Between Economic Growth, Health Expenditure and CO2 Emissions in MENA Countries", Tolooe Behdasht 18, no.1 (2019): 32-41. magiran.com/p1978708
فاطمه امیری، زهره طباطبایی نسب، محمد علی دهقان تفتی، (1398). 'بررسی ارتباط همزمان رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو منا'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(1)، صص.32-41. magiran.com/p1978708
Fateme Amiri, Zohre Tabataba'i, Nasab, Mohammad Ali Dehqantafti, (2019). 'Causal Simultaneous Relation Between Economic Growth, Health Expenditure and CO2 Emissions in MENA Countries', Tolooe Behdasht, 18(1), pp.32-41. magiran.com/p1978708
فاطمه امیری؛ زهره طباطبایی نسب؛ محمد علی دهقان تفتی. "بررسی ارتباط همزمان رشد اقتصادی، مخارج بهداشتی و انتشار گاز دی اکسید کربن در کشورهای عضو منا". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،1 ، 1398، 32-41. magiran.com/p1978708
Fateme Amiri; Zohre Tabataba'i; Nasab; Mohammad Ali Dehqantafti. "Causal Simultaneous Relation Between Economic Growth, Health Expenditure and CO2 Emissions in MENA Countries", Tolooe Behdasht, 18, 1, 2019, 32-41. magiran.com/p1978708
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال