ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاظم برزگر بفرویی، مریم افخمی، ریحانه شفیع، محمد افخمی عقدا، یاسر رضاپور میرصالح، (1398). مقایسه سلامت عمومی، سبک های مقابله ای، گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی و مادران کودکان عادی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(1)، 42-57. magiran.com/p1978709
Kazem Barzegar Bafrooei, Maryam Afkhami, Reyhaneh Shafie, Mohammad Afkhami Aghda, Yaser Rezapour, (2019). Comparison of general health, coping styles, religious orientations, and personality dimensions of mothers with intellectual disability and of mothers with normal children, Tolooe Behdasht, 18(1), 42-57. magiran.com/p1978709
کاظم برزگر بفرویی، مریم افخمی، ریحانه شفیع، محمد افخمی عقدا، یاسر رضاپور میرصالح، مقایسه سلامت عمومی، سبک های مقابله ای، گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی و مادران کودکان عادی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(1): 42-57. magiran.com/p1978709
Kazem Barzegar Bafrooei, Maryam Afkhami, Reyhaneh Shafie, Mohammad Afkhami Aghda, Yaser Rezapour, Comparison of general health, coping styles, religious orientations, and personality dimensions of mothers with intellectual disability and of mothers with normal children, Tolooe Behdasht, 2019; 18(1): 42-57. magiran.com/p1978709
کاظم برزگر بفرویی، مریم افخمی، ریحانه شفیع، محمد افخمی عقدا، یاسر رضاپور میرصالح، "مقایسه سلامت عمومی، سبک های مقابله ای، گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی و مادران کودکان عادی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 1 (1398): 42-57. magiran.com/p1978709
Kazem Barzegar Bafrooei, Maryam Afkhami, Reyhaneh Shafie, Mohammad Afkhami Aghda, Yaser Rezapour, "Comparison of general health, coping styles, religious orientations, and personality dimensions of mothers with intellectual disability and of mothers with normal children", Tolooe Behdasht 18, no.1 (2019): 42-57. magiran.com/p1978709
کاظم برزگر بفرویی، مریم افخمی، ریحانه شفیع، محمد افخمی عقدا، یاسر رضاپور میرصالح، (1398). 'مقایسه سلامت عمومی، سبک های مقابله ای، گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی و مادران کودکان عادی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(1)، صص.42-57. magiran.com/p1978709
Kazem Barzegar Bafrooei, Maryam Afkhami, Reyhaneh Shafie, Mohammad Afkhami Aghda, Yaser Rezapour, (2019). 'Comparison of general health, coping styles, religious orientations, and personality dimensions of mothers with intellectual disability and of mothers with normal children', Tolooe Behdasht, 18(1), pp.42-57. magiran.com/p1978709
کاظم برزگر بفرویی؛ مریم افخمی؛ ریحانه شفیع؛ محمد افخمی عقدا؛ یاسر رضاپور میرصالح. "مقایسه سلامت عمومی، سبک های مقابله ای، گرایش های مذهبی و ابعاد شخصیت مادران کودکان دارای معلولیت ذهنی و مادران کودکان عادی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،1 ، 1398، 42-57. magiran.com/p1978709
Kazem Barzegar Bafrooei; Maryam Afkhami; Reyhaneh Shafie; Mohammad Afkhami Aghda; Yaser Rezapour. "Comparison of general health, coping styles, religious orientations, and personality dimensions of mothers with intellectual disability and of mothers with normal children", Tolooe Behdasht, 18, 1, 2019, 42-57. magiran.com/p1978709
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال