ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهادر حاجی محمدی، گیلدا اسلامی، مهسا اعلایی، محمدحسن احرام پوش، محمد ابراهیم رضوانی، حسین فلاح زاده، مهرنوش شیردلی، (1398). بررسی و مقایسه ایمنی برنج تراریخته و غیر تراریخته از نظر امکان انتقال ژن به خون حیوان آزمایشگاهی، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(1)، 58-70. magiran.com/p1978710
Bahador Hajimohammadi, Gilda Eslami, Mahsa Aalaei, Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohammad Ebrahim Rezvani, Hossein Fallahzadeh, Mehrnoosh Shirdeli, (2019). Study and Comparison of Genetically and Non-Genetically Modified Rice from View Point of Possibility of Gene Transferring in Blood of Labouraty Animal, Tolooe Behdasht, 18(1), 58-70. magiran.com/p1978710
بهادر حاجی محمدی، گیلدا اسلامی، مهسا اعلایی، محمدحسن احرام پوش، محمد ابراهیم رضوانی، حسین فلاح زاده، مهرنوش شیردلی، بررسی و مقایسه ایمنی برنج تراریخته و غیر تراریخته از نظر امکان انتقال ژن به خون حیوان آزمایشگاهی. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1398؛ 18(1): 58-70. magiran.com/p1978710
Bahador Hajimohammadi, Gilda Eslami, Mahsa Aalaei, Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohammad Ebrahim Rezvani, Hossein Fallahzadeh, Mehrnoosh Shirdeli, Study and Comparison of Genetically and Non-Genetically Modified Rice from View Point of Possibility of Gene Transferring in Blood of Labouraty Animal, Tolooe Behdasht, 2019; 18(1): 58-70. magiran.com/p1978710
بهادر حاجی محمدی، گیلدا اسلامی، مهسا اعلایی، محمدحسن احرام پوش، محمد ابراهیم رضوانی، حسین فلاح زاده، مهرنوش شیردلی، "بررسی و مقایسه ایمنی برنج تراریخته و غیر تراریخته از نظر امکان انتقال ژن به خون حیوان آزمایشگاهی"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 18، شماره 1 (1398): 58-70. magiran.com/p1978710
Bahador Hajimohammadi, Gilda Eslami, Mahsa Aalaei, Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohammad Ebrahim Rezvani, Hossein Fallahzadeh, Mehrnoosh Shirdeli, "Study and Comparison of Genetically and Non-Genetically Modified Rice from View Point of Possibility of Gene Transferring in Blood of Labouraty Animal", Tolooe Behdasht 18, no.1 (2019): 58-70. magiran.com/p1978710
بهادر حاجی محمدی، گیلدا اسلامی، مهسا اعلایی، محمدحسن احرام پوش، محمد ابراهیم رضوانی، حسین فلاح زاده، مهرنوش شیردلی، (1398). 'بررسی و مقایسه ایمنی برنج تراریخته و غیر تراریخته از نظر امکان انتقال ژن به خون حیوان آزمایشگاهی'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18(1)، صص.58-70. magiran.com/p1978710
Bahador Hajimohammadi, Gilda Eslami, Mahsa Aalaei, Mohammad Hasan Ehrampoush, Mohammad Ebrahim Rezvani, Hossein Fallahzadeh, Mehrnoosh Shirdeli, (2019). 'Study and Comparison of Genetically and Non-Genetically Modified Rice from View Point of Possibility of Gene Transferring in Blood of Labouraty Animal', Tolooe Behdasht, 18(1), pp.58-70. magiran.com/p1978710
بهادر حاجی محمدی؛ گیلدا اسلامی؛ مهسا اعلایی؛ محمدحسن احرام پوش؛ محمد ابراهیم رضوانی؛ حسین فلاح زاده؛ مهرنوش شیردلی. "بررسی و مقایسه ایمنی برنج تراریخته و غیر تراریخته از نظر امکان انتقال ژن به خون حیوان آزمایشگاهی". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 18 ،1 ، 1398، 58-70. magiran.com/p1978710
Bahador Hajimohammadi; Gilda Eslami; Mahsa Aalaei; Mohammad Hasan Ehrampoush; Mohammad Ebrahim Rezvani; Hossein Fallahzadeh; Mehrnoosh Shirdeli. "Study and Comparison of Genetically and Non-Genetically Modified Rice from View Point of Possibility of Gene Transferring in Blood of Labouraty Animal", Tolooe Behdasht, 18, 1, 2019, 58-70. magiran.com/p1978710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال