ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد مهرجویی، یداله منصوری، علی محمد پشتدار، علی پدرام میرزایی، (1394). آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق، نشریه مطالعات آموزش زبان فارسی، 1(1)، 37-57. magiran.com/p1978746
Mohammadmehrjui, Yadollah Mansouri, Alimohammad Poshtdar, Alipedram Mirzaei, (2016). The methodology of teaching Persian prefix verbs to Azeri-Turkish people through comparative analysis, Journal of Persian Language Teaching Studies, 1(1), 37-57. magiran.com/p1978746
محمد مهرجویی، یداله منصوری، علی محمد پشتدار، علی پدرام میرزایی، آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق. نشریه مطالعات آموزش زبان فارسی، 1394؛ 1(1): 37-57. magiran.com/p1978746
Mohammadmehrjui, Yadollah Mansouri, Alimohammad Poshtdar, Alipedram Mirzaei, The methodology of teaching Persian prefix verbs to Azeri-Turkish people through comparative analysis, Journal of Persian Language Teaching Studies, 2016; 1(1): 37-57. magiran.com/p1978746
محمد مهرجویی، یداله منصوری، علی محمد پشتدار، علی پدرام میرزایی، "آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق"، نشریه مطالعات آموزش زبان فارسی 1، شماره 1 (1394): 37-57. magiran.com/p1978746
Mohammadmehrjui, Yadollah Mansouri, Alimohammad Poshtdar, Alipedram Mirzaei, "The methodology of teaching Persian prefix verbs to Azeri-Turkish people through comparative analysis", Journal of Persian Language Teaching Studies 1, no.1 (2016): 37-57. magiran.com/p1978746
محمد مهرجویی، یداله منصوری، علی محمد پشتدار، علی پدرام میرزایی، (1394). 'آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق'، نشریه مطالعات آموزش زبان فارسی، 1(1)، صص.37-57. magiran.com/p1978746
Mohammadmehrjui, Yadollah Mansouri, Alimohammad Poshtdar, Alipedram Mirzaei, (2016). 'The methodology of teaching Persian prefix verbs to Azeri-Turkish people through comparative analysis', Journal of Persian Language Teaching Studies, 1(1), pp.37-57. magiran.com/p1978746
محمد مهرجویی؛ یداله منصوری؛ علی محمد پشتدار؛ علی پدرام میرزایی. "آموزش افعال پیشوندی فارسی به ترک زبانان آذری از طریق تطبیق". نشریه مطالعات آموزش زبان فارسی، 1 ،1 ، 1394، 37-57. magiran.com/p1978746
Mohammadmehrjui; Yadollah Mansouri; Alimohammad Poshtdar; Alipedram Mirzaei. "The methodology of teaching Persian prefix verbs to Azeri-Turkish people through comparative analysis", Journal of Persian Language Teaching Studies, 1, 1, 2016, 37-57. magiran.com/p1978746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال