ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدر فرجی راد، (1397). مرور الگوهای نهادی- سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه های شهری کشور و تبیین دلایل عدم تحقق آن ها، فصلنامه شهر پایدار، 1(2)، 47-64. magiran.com/p1978755
Kheder Farajirad , (2018). Reviewing Institutional-Organizational Patterns Proposed for Managing Conurbations of Iran, Journal of Sustainable City, 1(2), 47-64. magiran.com/p1978755
خدر فرجی راد، مرور الگوهای نهادی- سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه های شهری کشور و تبیین دلایل عدم تحقق آن ها. فصلنامه شهر پایدار، 1397؛ 1(2): 47-64. magiran.com/p1978755
Kheder Farajirad , Reviewing Institutional-Organizational Patterns Proposed for Managing Conurbations of Iran, Journal of Sustainable City, 2018; 1(2): 47-64. magiran.com/p1978755
خدر فرجی راد، "مرور الگوهای نهادی- سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه های شهری کشور و تبیین دلایل عدم تحقق آن ها"، فصلنامه شهر پایدار 1، شماره 2 (1397): 47-64. magiran.com/p1978755
Kheder Farajirad , "Reviewing Institutional-Organizational Patterns Proposed for Managing Conurbations of Iran", Journal of Sustainable City 1, no.2 (2018): 47-64. magiran.com/p1978755
خدر فرجی راد، (1397). 'مرور الگوهای نهادی- سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه های شهری کشور و تبیین دلایل عدم تحقق آن ها'، فصلنامه شهر پایدار، 1(2)، صص.47-64. magiran.com/p1978755
Kheder Farajirad , (2018). 'Reviewing Institutional-Organizational Patterns Proposed for Managing Conurbations of Iran', Journal of Sustainable City, 1(2), pp.47-64. magiran.com/p1978755
خدر فرجی راد. "مرور الگوهای نهادی- سازمانی پیشنهادی برای مدیریت مجموعه های شهری کشور و تبیین دلایل عدم تحقق آن ها". فصلنامه شهر پایدار، 1 ،2 ، 1397، 47-64. magiran.com/p1978755
Kheder Farajirad . "Reviewing Institutional-Organizational Patterns Proposed for Managing Conurbations of Iran", Journal of Sustainable City, 1, 2, 2018, 47-64. magiran.com/p1978755
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال