ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر اکبری ، رجبعلی وثوقی مطلق، ام البنین رحیمی، (1396). منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه، فصلنامه تاریخ، 12(47)، 86-118. magiran.com/p1979081
AMIR AKBARI, Rajabali Vosoughi Motlagh, Umm Al Banin Rahimi, (2018). Qajar government income sources in Mozafar al – dine shah period, Tarikh, 12(47), 86-118. magiran.com/p1979081
امیر اکبری ، رجبعلی وثوقی مطلق، ام البنین رحیمی، منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه. فصلنامه تاریخ، 1396؛ 12(47): 86-118. magiran.com/p1979081
AMIR AKBARI, Rajabali Vosoughi Motlagh, Umm Al Banin Rahimi, Qajar government income sources in Mozafar al – dine shah period, Tarikh, 2018; 12(47): 86-118. magiran.com/p1979081
امیر اکبری ، رجبعلی وثوقی مطلق، ام البنین رحیمی، "منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه"، فصلنامه تاریخ 12، شماره 47 (1396): 86-118. magiran.com/p1979081
AMIR AKBARI, Rajabali Vosoughi Motlagh, Umm Al Banin Rahimi, "Qajar government income sources in Mozafar al – dine shah period", Tarikh 12, no.47 (2018): 86-118. magiran.com/p1979081
امیر اکبری ، رجبعلی وثوقی مطلق، ام البنین رحیمی، (1396). 'منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه'، فصلنامه تاریخ، 12(47)، صص.86-118. magiran.com/p1979081
AMIR AKBARI, Rajabali Vosoughi Motlagh, Umm Al Banin Rahimi, (2018). 'Qajar government income sources in Mozafar al – dine shah period', Tarikh, 12(47), pp.86-118. magiran.com/p1979081
امیر اکبری ؛ رجبعلی وثوقی مطلق؛ ام البنین رحیمی. "منابع درآمد دولت قاجار در دوره مظفرالدین شاه". فصلنامه تاریخ، 12 ،47 ، 1396، 86-118. magiran.com/p1979081
AMIR AKBARI; Rajabali Vosoughi Motlagh; Umm Al Banin Rahimi. "Qajar government income sources in Mozafar al – dine shah period", Tarikh, 12, 47, 2018, 86-118. magiran.com/p1979081
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال