ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا فارسیان، نجمه علوی، (1398). هیجامدافزایی واژگان در داستان هورلا اثر موپاسان، مجله جستار های زبانی، 10(2)، 123-145. magiran.com/p1979210
Mohammad Reza Farsian, Seyede Nadjme Alavi, (2019). Emotionalization of Words in the Story of Horla by Guy de Maupassant, Language Related Research, 10(2), 123-145. magiran.com/p1979210
محمدرضا فارسیان، نجمه علوی، هیجامدافزایی واژگان در داستان هورلا اثر موپاسان. مجله جستار های زبانی، 1398؛ 10(2): 123-145. magiran.com/p1979210
Mohammad Reza Farsian, Seyede Nadjme Alavi, Emotionalization of Words in the Story of Horla by Guy de Maupassant, Language Related Research, 2019; 10(2): 123-145. magiran.com/p1979210
محمدرضا فارسیان، نجمه علوی، "هیجامدافزایی واژگان در داستان هورلا اثر موپاسان"، مجله جستار های زبانی 10، شماره 2 (1398): 123-145. magiran.com/p1979210
Mohammad Reza Farsian, Seyede Nadjme Alavi, "Emotionalization of Words in the Story of Horla by Guy de Maupassant", Language Related Research 10, no.2 (2019): 123-145. magiran.com/p1979210
محمدرضا فارسیان، نجمه علوی، (1398). 'هیجامدافزایی واژگان در داستان هورلا اثر موپاسان'، مجله جستار های زبانی، 10(2)، صص.123-145. magiran.com/p1979210
Mohammad Reza Farsian, Seyede Nadjme Alavi, (2019). 'Emotionalization of Words in the Story of Horla by Guy de Maupassant', Language Related Research, 10(2), pp.123-145. magiran.com/p1979210
محمدرضا فارسیان؛ نجمه علوی. "هیجامدافزایی واژگان در داستان هورلا اثر موپاسان". مجله جستار های زبانی، 10 ،2 ، 1398، 123-145. magiran.com/p1979210
Mohammad Reza Farsian; Seyede Nadjme Alavi. "Emotionalization of Words in the Story of Horla by Guy de Maupassant", Language Related Research, 10, 2, 2019, 123-145. magiran.com/p1979210
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال