ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا سدیدی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، عاطفه نوارچی، (1398). شکل گیری هویت بینافرهنگی فرد نگارنده از طریق نگارش در کلاس زبان فرانسه، مجله جستار های زبانی، 10(2)، 171-200. magiran.com/p1979212
Sara Sadidi, Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Atefeh Navarchi, (2019). The Formation of Writers’ Intercultural Identity through Writing Practice in The Course of French Language., Language Related Research, 10(2), 171-200. magiran.com/p1979212
سارا سدیدی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، عاطفه نوارچی، شکل گیری هویت بینافرهنگی فرد نگارنده از طریق نگارش در کلاس زبان فرانسه. مجله جستار های زبانی، 1398؛ 10(2): 171-200. magiran.com/p1979212
Sara Sadidi, Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Atefeh Navarchi, The Formation of Writers’ Intercultural Identity through Writing Practice in The Course of French Language., Language Related Research, 2019; 10(2): 171-200. magiran.com/p1979212
سارا سدیدی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، عاطفه نوارچی، "شکل گیری هویت بینافرهنگی فرد نگارنده از طریق نگارش در کلاس زبان فرانسه"، مجله جستار های زبانی 10، شماره 2 (1398): 171-200. magiran.com/p1979212
Sara Sadidi, Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Atefeh Navarchi, "The Formation of Writers’ Intercultural Identity through Writing Practice in The Course of French Language.", Language Related Research 10, no.2 (2019): 171-200. magiran.com/p1979212
سارا سدیدی، رویا لطافتی، حمیدرضا شعیری، عاطفه نوارچی، (1398). 'شکل گیری هویت بینافرهنگی فرد نگارنده از طریق نگارش در کلاس زبان فرانسه'، مجله جستار های زبانی، 10(2)، صص.171-200. magiran.com/p1979212
Sara Sadidi, Roya Letafati, Hamidreza Shairi, Atefeh Navarchi, (2019). 'The Formation of Writers’ Intercultural Identity through Writing Practice in The Course of French Language.', Language Related Research, 10(2), pp.171-200. magiran.com/p1979212
سارا سدیدی؛ رویا لطافتی؛ حمیدرضا شعیری؛ عاطفه نوارچی. "شکل گیری هویت بینافرهنگی فرد نگارنده از طریق نگارش در کلاس زبان فرانسه". مجله جستار های زبانی، 10 ،2 ، 1398، 171-200. magiran.com/p1979212
Sara Sadidi; Roya Letafati; Hamidreza Shairi; Atefeh Navarchi. "The Formation of Writers’ Intercultural Identity through Writing Practice in The Course of French Language.", Language Related Research, 10, 2, 2019, 171-200. magiran.com/p1979212
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال