ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدآرش حدادی، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، پیمان طاهری، ییزا گونزالس گارسیا، جی. ام. سی. مول، (1398). بررسی خواص خودترمیم کنندگی رزین اپوکسی حاوی نانو کپسول های کربنی پر شده با عوامل اپوکسی و پلی آمین با استفاده از روش الکترود نوسانی روبشی، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(1)، 51-60. magiran.com/p1979512
S.A. Hadadi, Ahmad Ramazani S.A. , M. Mahdavian, P. Taheri, Y. Gonzalez, Garcia, .M.C. Mol, (2019). Investigation of Self-Healing Properties of Epoxy Resin Containing Carbon Nanocapsules Doped With Epoxy and Polyamine Agents Using Scanning Vibrating Electrode Technique, Journal of Color Science and Technology, 13(1), 51-60. magiran.com/p1979512
سیدآرش حدادی، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، پیمان طاهری، ییزا گونزالس گارسیا، جی. ام. سی. مول، بررسی خواص خودترمیم کنندگی رزین اپوکسی حاوی نانو کپسول های کربنی پر شده با عوامل اپوکسی و پلی آمین با استفاده از روش الکترود نوسانی روبشی. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1398؛ 13(1): 51-60. magiran.com/p1979512
S.A. Hadadi, Ahmad Ramazani S.A. , M. Mahdavian, P. Taheri, Y. Gonzalez, Garcia, .M.C. Mol, Investigation of Self-Healing Properties of Epoxy Resin Containing Carbon Nanocapsules Doped With Epoxy and Polyamine Agents Using Scanning Vibrating Electrode Technique, Journal of Color Science and Technology, 2019; 13(1): 51-60. magiran.com/p1979512
سیدآرش حدادی، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، پیمان طاهری، ییزا گونزالس گارسیا، جی. ام. سی. مول، "بررسی خواص خودترمیم کنندگی رزین اپوکسی حاوی نانو کپسول های کربنی پر شده با عوامل اپوکسی و پلی آمین با استفاده از روش الکترود نوسانی روبشی"، نشریه علوم و فناوری رنگ 13، شماره 1 (1398): 51-60. magiran.com/p1979512
S.A. Hadadi, Ahmad Ramazani S.A. , M. Mahdavian, P. Taheri, Y. Gonzalez, Garcia, .M.C. Mol, "Investigation of Self-Healing Properties of Epoxy Resin Containing Carbon Nanocapsules Doped With Epoxy and Polyamine Agents Using Scanning Vibrating Electrode Technique", Journal of Color Science and Technology 13, no.1 (2019): 51-60. magiran.com/p1979512
سیدآرش حدادی، احمد رمضانی سعادت ابادی، محمد مهدویان احدی، پیمان طاهری، ییزا گونزالس گارسیا، جی. ام. سی. مول، (1398). 'بررسی خواص خودترمیم کنندگی رزین اپوکسی حاوی نانو کپسول های کربنی پر شده با عوامل اپوکسی و پلی آمین با استفاده از روش الکترود نوسانی روبشی'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 13(1)، صص.51-60. magiran.com/p1979512
S.A. Hadadi, Ahmad Ramazani S.A. , M. Mahdavian, P. Taheri, Y. Gonzalez, Garcia, .M.C. Mol, (2019). 'Investigation of Self-Healing Properties of Epoxy Resin Containing Carbon Nanocapsules Doped With Epoxy and Polyamine Agents Using Scanning Vibrating Electrode Technique', Journal of Color Science and Technology, 13(1), pp.51-60. magiran.com/p1979512
سیدآرش حدادی؛ احمد رمضانی سعادت ابادی؛ محمد مهدویان احدی؛ پیمان طاهری؛ ییزا گونزالس گارسیا؛ جی. ام. سی. مول. "بررسی خواص خودترمیم کنندگی رزین اپوکسی حاوی نانو کپسول های کربنی پر شده با عوامل اپوکسی و پلی آمین با استفاده از روش الکترود نوسانی روبشی". نشریه علوم و فناوری رنگ، 13 ،1 ، 1398، 51-60. magiran.com/p1979512
S.A. Hadadi; Ahmad Ramazani S.A. ; M. Mahdavian; P. Taheri; Y. Gonzalez; Garcia; .M.C. Mol. "Investigation of Self-Healing Properties of Epoxy Resin Containing Carbon Nanocapsules Doped With Epoxy and Polyamine Agents Using Scanning Vibrating Electrode Technique", Journal of Color Science and Technology, 13, 1, 2019, 51-60. magiran.com/p1979512
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال